Výzkum empirický

Verze z 11. 12. 2017, 18:04, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)

výzkum empirický – v s-gii záměrná, systematická poznávací činnost postavená na technikách sběru informací, resp. na řízeném pozorování soc. jevů, událostí, procesů a na zpracování a interpretaci jeho výsledků. V.e. je tedy vázán na empirii dosahovanou věd. metodami. Je součástí induktivní cesty poznání na rozdíl od teoretického výzkumu, který je založen převážně na dedukci a používá metody analýzy a komparace pojmů, kategorií, výroků a zákonů (viz též teorie). Mezi teor. výzkumem a v.e. může být úzké sepjetí, oboustraná návaznost: v.e. ověřuje teor. hypotézy a získává dílčí poznatky o soc. realitě, teor. výzkum empir. poznatky systemizuje, provádí jejich kritický rozbor, zobecnění ve všeobecně platné téze a hypotézy a vede k vytváření dílčích i komplexních teor. systémů. Spojení mezi v.e. a teor. výzkumem naráží v praxi na překážky – nejen organizační, ale i v komunikaci mezi erudovanými „teoretiky“ a „empiriky“. V.e. má velké množství variant, lze jej členit podle charakteru použitých technik, procedurálních kriterií, typu zkoumaného objektu i podle paradigmatických kriterií. (Viz též sociologie empirická, empiricismus, sociologie teoretická.)

empirical research recherche empirique empirische Untersuchung ricerca empirica

Literatura: viz metodologie sociologická, techniky sběru informací.

František Zich