Výzkum trhu

výzkum trhu – systematický sběr a analýza dat týkajících se specifik daného trhu pro určité skupiny zákazníků v dané spotřební nebo geogr. oblasti. Existuje řada typů v.t. podle konkrétního předmětu cíle a časového vymezení. Jako relativně samostatný se dnes vydělil např. výzkum spotřebitelského trhu (chování, motivací, postojů jednotlivců, domácností), výzkum průmyslového trhu (trhu výrobků a služeb sloužících pro další prodej či výrobu zboží a poskytování služeb), výzkum konkurence či celková analýza tržní situace. Jsou rozlišovány strukturální analýzy a analýzy dynamiky vývoje, které jsou základem pro tržní prognózy. Tržní analýzy jsou východiskem pro segmentaci trhu (určení částí trhu se shodnými požadavky) a stanovení cílových skupin zákazníků, pro stanovení podílu výrobku či značky na trhu apod. V.t. využívá i sekudární údaje (převzaté a event. upravené údaje, původně shromážděné k jiným účelům). Metodický a tech. aparát v.t. je přejímán z řady věd. disciplín – matematiky, statistiky, prognostiky, s-gie, psychologie, soc. psychologie. Nejčastěji se používají metody dotazování (dotazníkové šetření i individ. a skup. interview). Používá se i přímé pozorování, experiment (v přirozených podmínkách i laboratorní) a expertní metody. Výrazný zlom představovalo pro v.t. využití počítačové techniky. V.t. je třeba odlišit od siršího pojmu – marketingového výzkumu, který je chápán jako systematické shromažďování informací o trzích a uplatnění nástrojů marketingového mixu na nich (viz marketing), informací o podnikatelském prostředí a analýza těchto informací pro tržní plánování a podnikatelské rozhodování.

market research recherche du marché Marktforschung ricerca di mercato

Literatura: Přibová a kol.: Marketingový výzkum v praxi. Praha 1996; viz též marketing.

Dagmar Kliková