Věda regionální

Verze z 9. 3. 2018, 10:56, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

věda regionální – (překlad z angl. regional science; z lat. regio = hranice, svět. strana, spravovaný kraj) – interdisciplinární obor na pomezí ekonomie, geografie, demografie, s-gie a plánování, zaměřující se na problematiku územního a oblastního rozvoje. Jako svébytná disciplína byla v.r. ustavena počátkem 50. l. v USA zásluhou am. ekonoma W. Isarda. V počátečním období byla rozvíjena především tradice lokalizačních teorií, teorie centrálních míst, gravitační modely a modely typu „input – output“. Toto stadium bylo charakterizováno převahou pozitivistické a scientistické metodologie a úzkým sepětím s neoklasickou ekonomií. V této podobě se v.r. v průběhu 50. a 60. l. rozšířila do Evropy i na další kontinenty. Zároveň rychle přibývalo nových technik, modelů i oblastí zájmů (simulační a optimalizační techniky, modely prostorové interakce, systémová analýza, dynamické modely rozvoje oblastí či měst atd.); v.r. se nevyhnula prakticky žádnému tématu, u něhož byl předpokládán vztah k prostorové organizaci, k oblastnímu rozvoji apod. Určitou krizi prodělala na přelomu 60. a 70. l., kdy byla ostře kritizována z humanistických pozic pro svůj důraz na teor. a formální přístupy. Kritika byla do značné míry akceptována a v.r. připustila i jiná paradigmata. Více se začaly uplatňovat s-gické metody, behaviorální přístupy, analýzy rozhodovacích procesů atd., mnohem více pozornosti se začalo věnovat problematice praktických aplikací, řešení konkrétních problémů; relevance vůči praxi se stala zákl. kritériem rozvoje nových přístupů. Mezi nosnými tématy v.r. v současné době dominují (vedle již zmíněných „klasických“ úloh) např. otázky decentralizace, restrukturace městských aglomerací, dynamiky prostorové struktury osídlení, vývoje dopravních systémů, regionální politiky, migrace a pracovních trhů, informačních systémů pro územní rozhodování, vlivů socioekon. aktivit na prostředí, konfliktních situací v regionálním rozvoji, prostorového chování podniků, osob atd. Výměna informací v rámci v.r. a její rozvoj je zajišťován především prostřednictvím Regional Science Association (Společnost pro regionální vědu), která každoročně pořádá mezinár. setkání, mezi nimiž nejvýzn. místo zaujímá evrop. a severoam. Kongres. Společnost je organizována v nár. sekcích.

regional science science régionale Regionalwissenschaft scienza regionale

Literatura: Isard, W.: Location and Space Economy. 1956; Isard, W.: Introduction to Regional Science. 1975.

Časopisy: The Annals of Regional Science; International Regional Science Review; Journal of Regional Science; Papers of the Regional Science Association.

Jan Kára