„třetí cesta“

„třetí cesta“ – program hledání alternativ ke kap. i social. spol. uspořádání (viz kapitalismus, socialismus). Snahy o hledání t.c. bývají motivovány různě: 1. zřejmými dysfunkcemi kap. i social. modelu společnosti; 2. ideálně typickou povahou obou systémů, která nevylučuje nejrůznější kombinaci prvků jejich empir. realizovatelných forem; 3. neochotou či neschopností nekriticky přejímat zájmově podmíněný dogmatismus držitelů moci v obou typech zřízení; 4. bytostně lidskou schopností myšlenkově překračovat dané poměry, a to v jakékoli oblasti lidské aktivity. Snahy o projektování t.c. narážejí na řadu těžkostí rázu teor. i praktického. V rovině teor. jde mj. o následující problémy: a) jak formulovat ideál sociální spravedlnosti, aby byl přijatelný pro většinu populace a přitom nebrzdil motivaci nadprůměrně ambiciózních, b) jak sloučit ideály svobody s nutností elementární regulace celospol. procesů, opustíme-li ideol. představy o všemocnosti trhu, c) jak zdola mobilizovat soc. a polit. zodpovědné aktéry, bez jejichž spolupůsobení je alternativní spol. uspořádání nerealizovatelné, d) jak řešit problémy, které ani jeden z obou stávajících modelů vyřešit nedokázal – rostoucí marginalizaci stále širších vrstev společnosti, explozi soc. patologických jevů, anachronismus instituce nár. státu, vztahy Severu a Jihu, narůstající ekologickou krizi. V rovině praktické jsou programy t.c. účinně blokovány nezájmem širokých vrstev populace uvažovat spíše v dlouhodobějších než v krátkodobých termínech, v režimech nedemokr. k tomu navíc přistupují policejní ideol. argumenty držitelů moci, které obvykle ústí do snahy kriminalizovat projevy alternativního myšlení.

Third way troisième voie dritter Weg terza via

Jan Keller