„třetí vlna“

„třetí vlna“ – termín zavedený počátkem 80. l. A. Tofflerem v jeho stejnojmenné knize k označení období hist. vývoje lidské civilizace, které podle jeho názoru zvolna nastupuje v nejvyspělejších státech od druhé poloviny 20. st. Tofflerova kniha o t.v. je součástí jeho volné trilogie: Future Shock (1970); Third Wave (1980) a Powershift (1990). Teorie t.v. má futurologický charakter (viz futurologie) – jako pokus o globální schéma hist. procesu zobrazuje celou historii spol. vývoje jako řadu střídajících se „vln“ civilizace. Hlavní myšlenky je možné shrnout následujícím způsobem: První vlna (tzv. agrární civilizace) vznikla zhruba před 8–10 tis. l. a dominovala přibližně do období l. 1650–1750. Druhá vlna (tzv. industriální civilizace) se objevila v náznacích asi před 300 l. a rozšiřovala se úměrně rozvoji průmyslové revoluce. Matici civilizace druhé vlny tvoří šest vzájemně propojených principů: standardizace, specializace, synchronizace, maximalizace, koncentrace, centralizace. Od poloviny 50. l. 20. st. takové státy jako USA, Velká Británie, Francie, Švédsko, NSR, SSSR a Japonsko vstoupily do stadia t.v., založeného především na velkých vědeckotech. změnách (informatika, kybernetizace a robotizace, biotechnologie, počítače apod.). V tomto stadiu vládne „principiálně nový kód“, jehož zákl. prvky jsou procesy opačné k uvedeným principům druhé vlny (tj. destandardizace, despecializace atd.). Civilizace t.v. je tech. vyspělejší než civilizace předchozí, ale současně je i antiindustriální. Důraz je kladen na takové momenty, jako je „drobení masové společnosti“ a prohloubení rozdílů, což by mělo vyústit v celkové zvýšení individualizace a plurality v nejrůznějších směrech, dále na význam informací a jejich vlastnictví, na nový způsob života, který plyne ze všech probíhajících změn a sám se stává jejich důležitou součástí, a konečně na celkové uvolnění tvořivých sil člověka. Mezi jednotlivými vlnami neexistují ostré předěly, vytlačování civilizace staré vlny novou je pozvolné, určitou dobu existují obě paralelně vedle sebe. Veškeré problémy, rozpory, konflikty a protiklady objevující se ve vývoji lidstva jsou výsledky srážek, střetávání civilizačních „vln“. Vývojem jednotlivých vln procházejí či projdou všechny společnosti. Toffler sám svou teorii t.v. nazval praktopií, čímž rozumí pozitivní, dokonce revol. alternativu industriálního systému, který podrobuje ve své teorii ostré kritice.

Third Wave troisième vague dritte Welle terza era

Literatura: Toffler, A.: The Third Wave. New York 1980.

Jana Duffková