Abiturient

abiturient – (z lat. abiturus = ten, který hodlá odejít) – student posledního ročníku střední školy, který již odmaturoval. A. lze chápat také jako příslušníka skupiny absolventů středních škol ukončených maturitou. Většinou se ale za skupinu a. považují ti, kdo ukončili tutéž střední školu ve stejném roce a stejné třídě. V současné době pozbyl termín a. svého specif. charakteru, používá se zřídka (hovoří se např. o abiturientských kursech, setkání abiturientů apod.). V čes. s-gii provedl výzkum a. ve 30. l. Z. Ullrich. Z liter. zpracování jsou známy sjezdy a. jako zvl. situace, na nichž lze studovat změny v soc. chování a v sociometrických vazbách příslušníků malé přirozené skupiny po kratším či delším období po absolvování školy, poté, co prošli různými mobilitními drahami, ne vždy odpovídajícími rolím a pozicím v původní školní skupině.

school leaver, high school graduate bachelier Abiturient ex alunno, ex allievo, diplomato

Vladimír Čermák