Analýza korespondenční

analýza korespondenční – (z lat. correspondens = dopisující) – též analýza korespondencí či duální škálování – metody dvou- a mnohorozměrné statistické analýzy kategorizovaných dat, které mají za cíl: a) nalézt kvantifikaci kategorií odrážející párovou interakční strukturu mezi proměnnými, b) odhalit a charakterizovat latentní faktory, které způsobily interakce v párových kontingenčních tabulkách pro daný vektor proměnných, c) grafické zobrazení vztahů mezi kategoriemi vstupních proměnných. Jednoduchá a.k. provádí analýzu vztahů mezi řádkovými kategoriemi, mezi sloupcovými kategoriemi, i mezi oběma navzájem. Její interpretace může vycházet z různých modelů, jejichž matem. řešení je shodné. Obdobnou úlohu řeší také kanonická analýza a dekompoziční analýza reziduí (LINDA). Vícerozměrná (vícenásobná) a.k. je zobecněním jednoduché a.k. na případ více kategorizovaných proměnných. Kromě přímého interpretačního využití kvantifikace, latentních faktorů, graficky znázorněných vztahů a dalších odvozených měr se a.k. používá také v souvislosti s metodami mnohorozměrné statistické analýzy pro číselná data: a) kvantifikované kategorizované proměnné mohou být použity jako číselné proměnné, b) hodnoty latentních faktorových proměnných (objektové skóry) mohou vstoupit do dalších metod, nejčastěji do seskupovací analýzy a komparace skupin určených vnějším kritériem. A.k. je obdobou metody hlavních komponent, resp. faktorové analýzy, přičemž místo proměnných vystupují kategorie proměnných. Různé varianty metody závisí na volbě kritéria heterogenity a typu použité vzdálenosti mezi řádky, resp. sloupci tabulky, a typu dat (přímá klasifikační data, ordinální data, data párového srovnání apod.) a na algoritmech řešení. Rozšíření metody poskytuje také vstup smíšených dat kategorizovaných a číselných. Metodika a terminologie používání a.k. jsou značně nejednotné vzhledem k tomu, že a.k. byla nezávisle pod různými názvy vyvinuta více autory.

correspondence analysis, dual scaling analyse des correspondances Korrespondenzanalyse analisi delle corrispondenze

Literatura: Benzecri, J. P.: Statistical Analysis as a Tool to Make Patterns Emerge from Data. In: Watanabe, S. ed.: Methodologies of Pattern Recognition. New York 1969; Lebart, L.Morineau, A.Warwick, K. M.: Multivariate Descriptive Statistical Analysis. New York 1984; Lebart, L.Morineau, A.Fénelon, J. P.: Statistische Datenanalyse. Berlin 1984; Nishisato, S.: Analysis of Categorical Data: Dual Scaling and Its Applications. Toronto 1980.

Jan Řehák