Antropomorfismus

antropomorfismus – (z řec. anthropos = člověk a morfé = podoba, tvar) – přenášení lidských vlastností, lidského chování a jednání na zvířata, nebeská tělesa či neživé předměty nebo na mytologické a pohádkové bytosti. A. vychází z potřeby hledání lidských prvků mimo člověka, hledání analogií s jednáním a cítěním člověka. A. se snad vyvinul z pravěkého náb. uctívání význ. přír. jevů a přírodnin (Slunce, Měsíce, Matky země apod.), z jejich zbožštění a polidštění. Typická forma a. se projevila v homérském starořec. náboženství, v němž bohové byli lidmi vyššího druhu, měli lidskou podobu, chování a jednání. Představa boha s lidskou podobou se zachovala i v křesťanství. Kromě a. specif. náboženského, existuje také a. jako živelný „naivní“ způsob myšlení, vlastní dětem a lidovým vrstvám, který se transformuje v poezii, umění. Z antropol. hlediska se a. považuje za přímý důsledek animismu. C. Lévi-Strauss upozorňuje, že a. vychází zcela logicky ze vztahů přírody a kultury a tvoří protiklad k totemismu (viz totem). Zatímco totemický systém plní svou soc. funkci tím, že označuje lidské bytosti a kolektivy přír. termíny, dělá a. pravý opak: lidské vlastnosti, individ. i kolekt., přenáší na přír. jevy a předměty. Totemismus využívá přírodu, aby člověk mohl na základě vztahů, které pozoruje mezi přír. prvky, sestavit obdobný model platný pro společnost; a. využívá společnost, aby člověk mohl na podkladě chování jedinců a soc. skupin vytvořit model světa přír. bytostí, které jednají jako lidé. Proto je a. zdrojem bajek – slovesných útvarů, které vyprávějí o chování, vlastnostech a činech zvířat, jako by to byli lidé.

anthropomorphism anthropomorphisme Anthropomorphismus antropomorfismo

Literatura: Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů. Praha 1970.

Zdeněk Justoň
Josef Wolf