Athenaeum

Athenaeum (1883–1893)

S podtitulem „Listy pro literaturu a kritiku vědeckou“ Athenaeum vycházelo v letech 1883–1893 jako měsíčník 10 x ročně. Nakladatelem prvních tří ročníků byl J. Otto, čtvrtý a pátý ročník vydával vlastním nákladem T. G. Masaryk, další tři ročníky J. Kaizl a poslední dva nakladatel J. R. Vilímek. Redaktorem prvních pěti ročníků (do roku 1887/88) byl T. G. Masaryk, v prvních třech ročnících byli dále uvedeni redaktoři pro jednotlivé obory (K. Borový – teologie, A. Bráf – právo a státověda, E. Maixner – medicína, A. Seydler – filosofie, K. Preis a A. Vávra – technické vědy). Od šestého ročníku (1888/89) byl redaktorem Josef Kaizl, v posledním ročníku spolu s Františkem Drtinou. Vydávání Athenaea bylo v roce 1894 fakticky nahrazeno Naší dobou v nakladatelství J. Laichtera.

Athenaeum vzniklo po osamostatnění české Karlo-Ferdinandovy univerzity (1882; viz Karlova univerzita v Praze) jako programově vědeckopopularizační a kulturní časopis. Velký podíl na vzniku a fungování časopisu měl T. G. Masaryk. Athenaeum přinášelo především recenze a informace o zahraničním i domácím vývoji akademických disciplín a z oblasti literární kritiky. Omezeněji se v časopise objevovaly původní články, především z oblasti humanitních a společenských věd (cca 10–20 článků ročně). Athenaeum proslulo především jako platforma bojující proti pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského (spor začal článkem J. Gebauera v roce 1886 a přetrval až do zániku časopisu), příležitostně se v něm objevovaly překlady studií zahraničních sociologů (Émil de Laveleye, Hyppolyte Taine) a také vlastní články na pomezí sociologie s filosofií, ekonomií, politologií či literární kritikou. Sociologicky relevantní články psali především Masaryk a Kaizl. Okrajověji časopis publikoval také články z populacionistiky, teorie státu a práva, sociologie stranictví či křesťanství.

Literatura:

Jaroslav Koplík: „Athenaeum v českém kulturním a společenském životě.“ Pp. 181–187 in Jaromír Dvořák (ed.): K tradicím moderní české kritiky. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, FF, supplementum 15 / Václavkova Olomouc 1967). Profil, Ostrava 1970.

Zdeněk Nejedlý: T. G. Masaryk. IV. První výboje. Melantrich, Praha 1937.

Zdeněk R. Nešpor