Kategorie:Vědecká a odborná periodika

Vědecká a odborná periodika

Až do meziválečného období česká sociologie nedisponovala vlastním oborovým periodikem a sociologické texty vycházely porůznu ve filosofických, náboženských, všeobecně vzdělávacích a dalších časopisech. Některé z nich přitom měly pro formování české sociologie stěžejní význam (Athenaeum, Naše doba). V meziválečném období a krátce po druhé světové válce vznikla a vycházela jednak dvě hlavní oborová periodika (Sociologická revue, [Sociologie a] sociální problémy), jednak řada dalších, přinejmenším částečně sociologicky orientovaných časopisů; sociologové vedle toho publikovali i v dalších, tematicky jinak zaměřených revuích. Prakticky úplnou redukci přinesl komunistický převrat v roce 1948, po němž byla sociologie dočasně zakázána a její stávající publikační platformy zrušeny. Články se sociologickou tematikou se jen zvolna začaly znovu objevovat na konci padesátých let 20. století v různých akademických časopisech, v roce 1965 byl založen dodnes vycházející Sociologický časopis (od roku 2002 Sociologický časopis / Czech Sociological Review). Sporadické další revue z této doby, věnující se přinejmenším částečně sociologii, měly většinou kratší život. Zvláštním případem byl na sklonku osmdesátých let 20. století samizdatový Sociologický obzor, patrně jediný sociologický samizdatový časopis světa. K obrovskému rozmachu počtu sociologických časopisů, často úžeji tematicky či metodicky zaměřených, došlo po roce 1989.