Historická demografie

Historická demografie (1967–)

Historická demografie 01.jpg

Časopis Historická demografie začal původně vycházet jako sborník nově ustavené Komise pro historickou demografii při Historickém ústavu ČSAV (1967), jejíž vznik reflektoval orientaci části tehdejších českých historiků na francouzskou školu historické demografie (např. Louis Henry) a obecněji na moderní francouzské dějepisectví. Zakládajícími členy komise byli Josef Hanzal, Pavla Horská (předsedkyně), Jaroslava Kalserová, Josef Křivka, Eduard Maur (tajemník), Jaroslav Mezník, Milan Myška, Zdeněk Pavlík, Josef Petráň, Ján Sirácky, Vladimír Srb a Adolf Zeman. Sborník Historická demografie vycházel jednou ročně bez uvedení redakční rady a obsahoval prakticky veškerou domácí historickodemografickou produkci, především studie z raně novověkých dějin, a od druhého čísla (1968) také zprávy a domácí bibliografii.

Po nástupu tzv. normalizace Historická demografie nadále vycházela jako sborník Ústavu československých a světových dějin ČSAV, bez uvedení redaktorů, redakční práci fakticky vykonávala především Pavla Horská (1970/4 – 1973/7; sedmé číslo vyšlo se zpožděním až v roce 1974). V letech 1974 (1975) až 1982 sborník nesměl vycházet, obnoven byl až po necelých deseti letech s vedoucím redaktorem Lubomírem Slezákem (od 1983/8 do 1988/12), zároveň byl jako editor uváděn Jaroslav Purš (1987/11 – 1989/13). V souvislosti s listopadovým převratem v roce 1989 se vedení sborníku i formálně dostalo do rukou jeho zakladatelů, redaktorkou se stala Pavla Horská (1989/13 – 2008/32). Vydavatelem zůstal Historický ústav ČSAV / AV ČR (do 1991/15) a následně se jím stal Sociologický ústav AV ČR (1992/16 – 2008/32). Došlo ke zvýšení periodicity na dvě čísla ročně, pouze v roce 2008 vyšlo jediné číslo, v některých ročnících byla vydávána také suplementa (např. 2006), a sborník postupně získával charakter vědeckého časopisu. Tuto proměnu dovršilo převzetí vydavatelství Etnologickým ústavem AV ČR (od 33, 2009). Časopis nadále vychází dvakrát ročně pod vedením Eduarda Maura a obsahuje rubriky stati, recenze a rozhledy. V roce 2015 se spoluvydavatelem časopisu stala Fakulta humanitních studií UK.

Historická demografie byla původně prakticky jedinou a nadále zůstává hlavní domácí publikační tribunou (relativně nevelké) české historickodemografické obce. Vzhledem k dostupným pramenům se orientuje především na historickodemografické studium české společnosti v raném novověku a omezeněji i v pozdějších obdobích, recepce tohoto bádání je přitom výraznější v historické než v sociologické obci. Některé studie nebo i celá čísla sborníku/časopisu byla publikována ve světových jazycích (především angličtina, francouzština a němčina), a to jak v období před rokem 1989, tak později. První cele francouzské číslo bylo zároveň posledním číslem první série časopisu (1973/7).

Literatura:

Ludmila Fialová: „Dějiny obyvatelstva České republiky a francouzští demografové.“ Pp. 197–204 in Cahiers du CEFRES 29. CEFRES, Praha 2003.

Zdeněk R. Nešpor