Analýza (časopis)

Analýza (časopis) (1971–1978)

Analýza 01.jpg

Tato encyklopedie obsahuje rovněž obecné heslo analýza.

„Informační bulletin“ Domu techniky ČSVTS Pardubice, respektive jeho sociologického oddělení v Hradci Králové a dočasně i v Praze, kde se v období rané „normalizace“ uchytili někteří dobově marginalizovaní sociologové podniku. Časopis zprvu vycházel nepravidelně (dvě čísla ročně), od čtvrtého ročníku (1974) s čtvrtletní periodicitou, po dvou letech se nicméně fakticky vrátil ke dvěma (dvoj-)číslům ročně. V prvním ročníku jej vedla Jitka Perknerová, v letech 1974 a 1976–77 Ladislav Hájek; v letech 1975 a 1978 vedoucí redaktor nebyl uveden.

Časopis zpočátku publikoval nejen empirické sondy z oblasti sociologie podniku a sociologie práce (včetně komentářů „lidí z praxe“), ale usiloval i o teoretickou sociologickou práci v podobě publikace obecnějších statí, recenzí a zpráv a dokonce přípravy sociologického slovníku. Vždy se ovšem jednalo o krátké, nanejvýš desetistránkové (spíše ale 2–5 stránkové), populárněji psané texty. Větší část obsahu napsali zaměstnanci vydavatelské instituce, pro něž byl „výkladní skříní“ i reklamou (Marie Čermáková, Ladislav Hájek, Oto Sedláček, Věra Vajrauchová-Nusková ad.), publikovali v něm však i externisté. Činnost výzkumného oddělení Domu techniky ČSVTS Pardubice i obsah časopisu Analýza se staly předmětem kritiky dobových oficiálních sociologických kruhů a byly proto redukovány, z periodika v polovině sedmdesátých let zcela vymizela „problémová“ témata a přibylo obecně metodologických textů a článků věnovaných řízení a racionalizaci práce. Explicitní „sebezáchovnou snahu“ představovalo třetí číslo Analýzy z roku 1977, jež bylo celé složené z citací a parafrází sovětských autorit, stejně jako řada proklamativních ideologických textů v následujícím ročníku. Vydávání časopisu však bylo stejně zastaveno, věcně navíc ztrácelo smysl, protože časopis přestal plnit (byť omezenou) funkci alternativy vůči zcela zideologizované „normalizační“ sociologické produkci.

Literatura:

Zdenek R. Nešpor: „‘Šedá zóna’ v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50, 2014, 1: 107–130.

Zdeněk R. Nešpor