Lidé města

Lidé města (1999–)

Lidé města 01.jpg

Časopis navazuje na řadu třinácti sborníků Lidé města / Urban Dwellers, které v letech 1992–1998 vydával Institut základů vzdělanosti UK a další organizace; sborník založila a řídila Mirjam Moravcová, později ve spolupráci s redakční radou. Tematicky zaměřené sborníky byly věnovány jednotlivým aspektům urbánní antropologie, například problematice rodin v přípražských vesnicích, sociálním skupinám, dětem, ženám, folklóru či mezietnickým dialogům.

Vlastní časopis Lidé města začala vydávat Fakulta humanitních studií UK (dřívější Institut základů vzdělanosti UK), zprvu v periodicitě 2–3 x ročně, od 10. ročníku (2008) s trvalou periodicitou dvou českých a jednoho anglického čísla ročně. V letech 1999–2007 (1. –9. ročník) časopis nesl podtitul „Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace“. Šéfredaktorkou časopisu byla Mirjam Moravcová (1999–2007), od roku 2008 je šéfredaktorem Zdeněk R. Nešpor. Lidé města jsou jediným dlouhodobě vycházejícím sociálněantropologickým časopisem v České republice, publikují především studie, materiály, recenze a zprávy z oblasti sociální antropologie. Časopis je otevřený také příspěvkům z dalších sociálních a humanitních věd, poměrně často v něm vycházejí sociologické stati nebo analýzy sociologických a sociálněantropologických výzkumů.

Bibliografie:

Mirjam Moravcová – Miloslava Turková: „Bibliografie prvních deseti ročníků časopisu Lidé města / Urban People.“ Lidé města 10, 2008, 3: 171–255.

Literatura:

Zdeněk R. Nešpor – Mirjam Moravcová: „Historie a současnost časopisu Lidé města / Urban People.“ Lidé města 10, 2008, 1: 3–16.

Zdeněk R. Nešpor