Blažek Bohuslav

Blažek Bohuslav

v Praze
v Praze

Blažek Bohuslav 01.jpg

Pozdější sociální ekolog Blažek vystudoval dramaturgii na filmové a televizní fakultě AMU v Praze (MgA.) a filosofii a psychologii na filosofické fakultě UK (Mgr.). V 60. letech byl členem redakce Literárních novin a časopisu Tvář. V období tzv. normalizace prošel několika manuálními profesemi, následně začal pracovat jako ekolog a prognostik v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Spolupracoval s institucemi z oblasti aplikovaného výzkumu (např. Výzkumný ústav palivoenergetického komplexu, Výzkumný ústav výstavby a architektury, Terplan, Ústav pro výzkum kultury). V roce 1991 založil nadaci EcoTerra a roku 1997 Školu obnovy venkova v Libčevsi, zároveň přednášel sociální ekologii na fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze (1992–2004), DAMU (1999–2002) a FAMU (2002–04). Významnou kapitolu představovala jeho spolupráce s psycholožkou a životní partnerkou Jiřinou Olmrovou. Společně vytvářeli nové výzkumné a diagnostické techniky založené na využití tzv. měkkých her. V roce 2005 byl Blažek in memoriam nominován na Cenu Josefa Vavrouška.

Blažek se trvale pohyboval na pomezí vědy, publicistiky, umění a zejména vlastního angažovaného působení na různých úrovních občanské společnosti. Nejznámější je pro své práce v oblasti sociální ekologie a svoji aktivitu v hnutí za obnovu a rozvoj venkova, jimž se věnoval od roku 1990. Za nejvýznamnější publikaci v této oblasti můžeme považovat Venkov / města / média (1998), kde Blažek přibližuje vlastní koncepci vztahu mezi uvedenými třemi sociálními vrstvami. Blažek se věnoval také překládání knih s převážně ekologickou tématikou. Společně s J. Olmrovou napsal několik publikací týkajících se problémů dětí, rodiny a postižených. Zabýval se také aktuálními společenskými jevy jako počítačové hry, televize nebo obchodování založeným na pyramidovém schématu. Kromě odborné publikační činnosti napsal desítky popularizačnich a angažovaných článků pro časopisy Architekt, Divadelní noviny, Kritická příloha Revolver Revue, Literární noviny, Přítomnost, Souvislosti, Respekt, Umění a řemesla aj., věnoval se také psaní beletrie a je autorem řady dokumentárních filmů.

Knihy: Mezi vědou a nevědou (Pressfoto, Praha 1978); Ekologické styly jednání: Jejich pojetí a využití v sociálně ekologickém výzkumu (Ústav pro výzkum kultury, Praha 1978; spoluautor J. Reichel); Problémy čs. tělesné kultury 1981: Zpráva o empirickém šetření problémů (Sportpropag, Praha 1982; spoluautor J. Kabele); Zprávy z babylonské věže (Albatros, Praha 1984); Krása a bolest: Umění, tvořivost a hra v životě trpících a postižených (Panorama, Praha 1985; spoluautorka J. Olmrová); Průhledy do dětství: Eseje z časopisu Děti a my z let 1977–1984 (Avicenum, 1986; spoluautorka J. Olmrová); Světy postižených: Sociální posila v rodinách s mentálně retardovaným dítětem (Praha 1988; spoluautorka J. Olmrová); Bludiště počítačových her (Mladá fronta, Praha 1990); Tváří v tvář obrazovce (Sociologické nakladatelství, Praha 1995); Venkov / města / média (Sociologické nakladatelství, Praha 1998); Venkovy – anamnéze, diagnóza, terapie (Era, Praha 2004); Zvrácená pyramida (Sociologické nakladatelství, Praha 2006; spoluautorka J. Olmrová).

Sborníky: Desetiletí (Periplum, Olomouc 2003).

Překlady: A. Toffler – H. Tofflerová: Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky (Dokořán, Praha 2001); A. Toffler – H. Tofflerová: Válka a antiválka (Dokořán + Argo, Praha 2002; spolupřekladatel J. Miřejovský); P. Hawken – A. Lovins – L. H. Lovinsová: Přírodní kapitalismus: Jak se rodí další průmyslová revoluce (Mladá fronta, Praha 2003, spolupřekladatel V. Svoboda).

Mimo sociologii: Spasitelé (Praha 1970); Dagmar Hochová (Odeon, Praha 1984).

Literatura: Michal Illner: Odešel sociální ekolog Bohuslav Blažek (Sociologický časopis 41, 2005, 1: 141–143).

Anna Kopecká


Bohuslav Blažek je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.