Bohatství

bohatství – takový objem nedostatkových statků, který nelze vyčerpat běžným užíváním. Napětí mezi kontrolou hmotných statků, tedy b., a mocí ve smyslu kontroly osob prochází dějinami a tvoří osu stratifikačních schémat s-gie (viz stratifikace sociální). Zvl. poté, kdy v důsledku převládnutí peněžních forem směny získalo b. generalizovanou peněžní podobu, stává se dominantním zdrojem moci. Tento posun odpovídá přechodu od tradiční společnosti, v níž zpravidla b. bylo distribuováno podle siločar mocenských vztahů, ke společnosti moderní, v níž se poměr mezi b. a polit. mocí obrací. Kontrola b. ve formě produktivního kapitálu se stává jádrem distribuce moci v nejširším smyslu. Pokus reálného socialismu zvrátit poměr mezi b. a mocí a vytvořit relativně tech. vyspělou verzi tradiční společnosti byl jen epizodický. Další zvyšování kontroly nad společností prostřednictvím kontroly toku hmotného b. naráží na ekologické limity. Přeměna samotné přírody v nedostatkový statek v důsledku průmyslové výroby statků konzumních vytvořila kvalitativně nový problém přír. b., jehož reprodukce a akumulace mohou být jen stěží využity k mocenským cílům. Snahy o záchranu přír. b. se tak dostávají do rozporu jak se snahou kontrolovat pomocí akumulovaného kapitálu vztahy mocenské, tak se snahou podrobit distribuci hmotného b. direktivní regulaci z pozic polit. moci.

wealth richesse Reichtum ricchezza

Jan Keller