Design

design – (z lat. designare = označovat, předurčit) – pojem vyskytující se ve dvou významech. 1. Ve specif. s-gickém významu používá tento termín F. A. von Hayek ve své fil.-s-gické koncepci. Staví proti sobě tzv. extended order, tj. přirozeně vzniklý řád založený na dlouhodobém vývoji, který je nezamýšleným důsledkem jednání a který je opřen o především mravní dlouhodobě intergeneračně předávané praktiky a zvyklosti, a řád uměle konstruovaný, který je výslednicí vědomého tvarování. V této souvislosti používá termín d., jímž vyjadřuje vědomou intenci tvořit určitý řád. Koncept d. tak spadá do kontextu Hayekových úvah o racionálním konstruktivismu, jehož počátky Hayek hledá ve Francii v École polytechnique a jehož další vývoj spojuje především s tradicí comtovské s-gie a marxovského i nemarxovského socialismu. Víra, že jsme schopni předem naplánovat optimální variantu soc. chování a racionálně a spravedlivě rozdělovat statky, je podle Hayeka absolutně iluzorní a je výrazem zneužití rozumu a osudové pýchy, jíž lidstvo trpí od osvícenství a Fr. revoluce. 2. V užším smyslu se pojem d. a odvozené pojmy designování, tvarování, utváření, formování používají v s-gii institucí a organizací. Předpokládá se, že je možné a funkční navrhovat na základě s-gického vědění určité optimální formy a struktury org. systémů. O významu d. v rámci své obecnější teorie racionální rekonstrukce společnosti uvažuje James S. Coleman, který se domnívá, že zákl. rolí s-gie v budoucnosti bude právě navrhování optimálních d. organizací, institucí a soc. prostředí.

design design Design design

Literatura: Hayek, F. A. von: The Counter-Revolution in Science. Studies in the Abuses of Reason. Glencoe, III. 1952; Hayek, F. A. von: The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. London 1988; Coleman, J. S.: The Rational Reconstruction of Society. American Sociological Review, 58, 1993, č. 1.

Miloslav Petrusek