Diaspora

diaspora – (z řec. diaspora = rozptýlení, rozesetí) – termín označující v helénistické a římské době židovské vystěhovalce z Palestiny a jejich potomky, kteří žili ve větším či menším počtu v městech a osadách především vých. Středomoří. Začátek d. je v r. 721 př. Kr. po dobytí Samarie a v r. 586 př. Kr. po pádu Jeruzaléma. Od r. 135 se již o d. nemluví, protože všichni Židé byli již rozptýleni a vstup do Jeruzaléma jim byl zakázán. Od vytvoření státu Izrael (15. 5. 1948) se opět začal používat termín d. k označení asi 12 mil. Židů žijících mimo izraelský stát. V širším smyslu se tento pojem užívá i pro jiné národy (např. Armény). Ze s-gického hlediska jsou Židé žijící v d. menšinovými etnickými společenstvími s poměrně intenzívním vědomím sounáležitosti, hist. kontinuity a vazby na původní etnické území. (Viz též otázka židovská, sionismus.)

diaspora diaspora Diaspora diaspora

Růžena Buchtelová