Eden

Eden – (z hebr. eden = rozkoš, příp. sumerského edin = úrodná země) – výraz pro biblický ráj, který převzala utopická literatura k označení ideálního světa lidského soužití. Původní mýtus o ráji, ve kterém žil pradávný člověk, a o „rajském“ světě, člověku těžko přístupném, lze nalézt v řadě kultur, resp. náboženství. Synonymem E. je „paradies“ (perské slovo pardes znamená zahradu). Geogr. bývá E. situován na území starověké Mezopotámie. Údajně se nacházel v „centru světa“. Uprostřed zahrady stál strom života a strom poznání dobra a zla. Podle biblické pověsti byl člověk vyhnán z ráje za své lehkomyslné jednání, kterým porušil zákaz daný Bohem-stvořitelem (nejíst ze stromu poznání). Tímto trestem byl zbaven života v míru a klidu vnitřním (duševním) i vnějším (spol.). Obrazné líčení E. ovlivňovalo středověké teologické spory a silně podněcovalo lidovou obraznost. E. jako obraz dobra byl stavěn do protikladu k peklu jako obrazu zla a obojí bylo zároveň interpretováno jako spravedlivá odplata za hříchy a zásluhy v pozemském životě (viz též ráj a peklo). Idea lehkomyslné ztráty ráje vyvolala i představu možnosti znovu se do něj vrátit, znovu získat mír, pokoj, klid, což se stalo základem eschatologických učení a nosnou ideou řady soc. náb. hnutí. Existence ráje, vyhnání z ráje, ztracený ráj a znovudosažený ráj – to je obecnější vize cesty lidstva, na jejímž konci je země, kde mezi lidmi vládne mír, „meče se změní v radlice“, neexistují konflikty, boje a války. Země je úrodná, všeho je dostatek. Výklad dějin jako hledání cesty ke ztracenému ráji je sekularizovanou podobou původního náb. mýtu, silně spjatého se zemědělskými kulturami starověku. Proto biblické pojetí E. tvoří jeden z archetypů utop. myšlení (viz utopie).

Eden Éden Eden Eden

Literatura: Blumenberg, H.: Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt a.M. 1986; Eliade, M.: Geschichte der religiösen Ideen. Freiburg 1978; Guriewicz, A. J.: Problemy sredniowiecznej kultury ludowej. Warszawa 1987; Schmidt, H.: Die Erzählung von Paradies und Sündenfall. 1931; Weber, M.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen 1966.

Ivan Mucha