Ekonomie politická

ekonomie politická – název, který původně používala klasická ekonomie pro své teorie o vzniku, rozšíření a růstu spol. bohatství, zatímco pozdější občanská ekonomie nahradila tento pojem jinými, jako národní ekonomie či národohospodářské teorie. Jako samostatná disciplína se ale vydělila nová politická ekonomie. Jako e.p., resp. „marxistická politická ekonomie“, se také označuje pozdější Marxova kritika původní e.p., přesněji jeho kritika úvah klasických ekonomů o zdrojích bohatství. Z ní vzniká pojem nadhodnoty a analýza produkce nadhodnoty jako vlastnosti kap. výrobního způsobu. Analýza nadhodnoty je nepřímo analýzou vykořistování dělnické třídy a tím je marx. e.p. úzce spjata s praktickým zájmem na zničení kap. způsobu výroby.

political economy économie politique politische Ökonomie economia politica

Nataša Bayerová