Empiricismus abstraktní

empiricismus abstraktní – (z lat. abstractus = odtažený) – termín zavedený Ch. W. Millsem pro označení jedné z podstatných výchylek moderní s-gie, totiž její únik od velkých problémů doby k rutinnímu výzkumu a samoúčelnému zájmu o čistou metodologii. Mills konstatuje, že vedle deviace reprezentované tzv. velkými teoriemi, které pokládá za bezobsažné a formalistické (zejm. v podobě Parsonsova strukturálního funkcionalismu), existuje také vlivná deviace vyvolaná růstem objemu standardních empir. výzkumů na objednávku úředních míst a velkých korporací a institucí. Hlavními nedostatky e.a. jsou: 1. neschopnost a neochota přihlížet k teorii a rozvíjet jakoukoliv koncepci podstaty společnosti a člověka; 2. únik od tradice klasické s-gie, která byla zainteresována na velkých tématech a problémech, k pseudoproblémům; 3. chybná filozofie vědy, spočívající ve snaze přizpůsobit filozofii přír. věd programu výzkumu v soc. vědách; 4. přílišná zahleděnost s-gie do sebe samé, zejm. do vlastní tech. a metodické výbavy; 5. proměna soc. vědy v soubor byrokratických technik, které brzdí reálný soc. výzkum tím, že jej podřizují absurdním metodol. požadavkům, nebo jej trivializují tím, že mu ukládají podružná témata. V těchto bodech byla Millsova kritika velmi podobná kritice, jíž podrobil moderní s-gii P. A. Sorokin. Mills navíc přidává kritiku z pozic sociologie vědění – vytýká e.a. deformaci zákl. humanistického poslání s-gie a její zneužití v podobě manipulace člověkem ve službách establishmentu. Ačkoliv kritický étos Millsův byl ve své době pochopitelný a byl částečně s-gickou obcí akceptován, jeho kritika šla příliš daleko, např. v útocích na výzkumy Stoufferovy nebo metodologii Lazarsfeldovu. Ideu e.a. přejali normalizační sociologové v Československu a přetvořili ji v koncept tzv. plochého empiricismu, jímž útočili na empir. šetření provedená v 60. l., zejm. na tzv. Machoninův výzkum soc. stratifikace. Kritika e.s. má opodstatnění potud, pokud s-gie skutečně opomíjí reálné problémy a podřizuje se diktátu metody. (Viz též empiricismus.)

abstract empiricism empirisme abstratt abstrakter Empiricismus empirismo astratto

Literatura: Mills, C. W.: (1961) Sociologická imaginace. Praha 1968.

Miloslav Petrusek