Eskapismus

eskapismus – (z angl. escape = útěk, únik) – spol. postoje vyrůstající z ostré negace aktuální soc. skutečnosti, daného spol. uspořádání, zejm. pak třídních a mocenských vztahů. Mohou se hromadně rozšířit a změnit v hnutí, obvykle náb. Tato negace je důsledkem subjektivního přesvědčení, že daný spol. stav, chápaný obvykle jako krizový, nelze v rámci daných podmínek změnit. Eskapistická hnutí se proto od snah o nějaké více méně reálné řešení problémů obracejí k úniku, k mystice, k náb. fanatismu. E. je podobnou soc. vlivnější formou soc. adaptace jako retreatismus, který je ale individ. reakcí na zdánlivě či reálně neřešitelnou soc. situaci, která vyvolává dissatisfakci, zatímco e. je formou kolekt. reakce.

escapism comportement de fuite, d'évasion Eskapismus, Verweigerungshaltung escapismo

Literatura: viz retreatismus.

Miloslav Petrusek