Etnomedicína

etnomedicína – obor zabývající se formami a významy, které má nemoc pro členy určité komunity, z nich odvozenými vzory chování a souvislostmi s ostatními sociokult. aktivitami skupiny. Tento předmět zkoumání není explicitně vyjádřen v konceptuálním kontextu medicíny. E. zajímají představy jednotlivců i skupin o povaze nemoci, o jejích příčinách, o způsobech léčení a jak se tyto představy odrážejí v skup. aktivitách. Výzkumy e. se soustřeďují nejčastěji na představy lidí o struktuře a funkcích lidského těla a mysli, na lidové (laické) diagnózy a terapie, tzv. alternativní terapie (viz též přírodní léčitelství), na osobní vlastnosti léčitele, na kult., emocionální a hodnotový kontext problémů zdraví a nemoci, medicínské péče. E. tedy zkoumá nemoc jako soc. kult. kategorii, součást dané kultury, interpretuje ji ve vztahu k ostatním kult. a soc. subsystémům. Kulturu chápe e. jako člověkem konstituované relevantní zkušenosti vyvozené z jeho způsobu života a poznatky a představy o zdraví a nemoci považuje za součást této kultury, srovnatelnou s jinými kritickými situacemi v životě rodiny. V tomto kontextu pak terapie není zaměřena jen na napravení organické poruchy a netýká se jen léčitele a pacienta, ale posiluje kohezi celé rodiny i širší kolektivity. Zatímco medicínský model zdraví a nemoci je transkulturální (všichni, kteří trpí stejně pojmenovanou chorobou, vykazují stejné příznaky a zhruba stejně reagují na terapii), e. si naopak všímá různého významu a smyslu, které mohou mít stejné příznaky v různých kulturách. E. považuje nemoc i za behaviorální kategorii, a proto sleduje a interpretuje fyzické akce, verbální zprávy o vnitřních stavech a vnímané změny jako soc. tvarované vzorce jednání a symboly, které individuu umožňují orientaci v jeho relevantním světě. Zároveň se snaží tento rozdíl mezi biomedicínsky orientovaným jazykem moderní vědy a sociokult. interpretacemi přemostit a vytvořit obecnější konceptuální rámec, který by zvyšoval účinnost diagnózy a terapie. Tímto směrem je zaměřeno např. úsilí, které se v posledních letech vyvíjí v rámci Světové zdravotnické organizace.

ethnomedicine ethno-médecine Ethnomedizin etnomedicina

Literatura: Fabrega, H. jr.: Disease and Social Behavior: An Interdisciplinary Perspective. Cambridge 1974.

Jaroslav Kapr