Explanace statistická

explanace statistická – vysvětlení statist. variability jedné nebo více proměnných pomocí statist. vztahů s jinými proměnnými nebo pomocí modelů geneze dat (pravděpodobnostních zákonů). K tomu se používají statist. metody, techniky a postupy, určují a ověřují se modely vztahů mezi proměnnými (měřenými i latentními), modely vztahů mezi částmi souboru, rozklady souboru na homogenní části (tj. na části s malou variabilitou v komparaci s variabilitou celého souboru), spec. metody časových řad, stochastických procesů a jevů závislých na čase atd. E.s. se provádí explorační analýzou dat, v níž se hledají vhodné, resp. nejlepší modely vysvětlující variabilitu, nebo konfirmační analýzou dat, kterou je ověřována hypotetická představa o vztazích a o genezi proměnných. Úspěšnost e.s. se vyjadřuje v procentech vysvětlení variability závislých proměnných, které poskytuje dosažený (nalezený, ověřený) statist. model, a vyjadřuje se koeficientem determinace, resp. reziduálním rozptylem (variabilita, která zbývá po odečtení vysvětlujících proměnných). E.s. má závažný vztah ke kauzální analýze, neboť lze použít interpretační paradigma: působí-li v realitě kauzální vztahy a procesy, projeví se i ve vztazích mezi statist. daty (opačné pravidlo neplatí). Proto je e.s. těsně svázána se s-gickou interpretací statist. výsledků – bez této kontroly může e.s. končit v umělých, zavádějících, nepřesných i chybných výsledcích, byť by splňovaly všechny formální požadavky (i požadavky optimality ze statist. hlediska). E.s. využívá všechny možnosti statistiky, od sumarizačního popisu a grafického zobrazení vztahů přes statistickou inferenci o mírách a charakteristikách (průměry, koeficienty korelace a asociace atd.) a statistické mnohorozměrné metody až po složité postupy modelování v kontigenčních tabulkách (logaritmicko-lineární modely) a analýzu kovariačních struktur. Zákl. metodami e.s. jsou analýza rozptylu, regresní analýza a faktorová analýza.

statistical explanation explication statistique statistische Erklärung spiegazione statistica

Jan Řehák