Analýza dat konfirmační

analýza dat konfirmační – (z lat. konfirmare = upevňovat) – přístup ke statist. analýze dat, který vychází z předem formulovaných teor. nebo statist. hypotéz, jež jsou ověřovány pomocí statist. postupů. K tomuto cíli je také plánován sběr dat (volba proměnných, struktura souboru, typy proměnných apod.) tak, aby ověření bylo možné, resp. mělo optimální vlastnosti. Typickými metodami a.d.k. jsou: testování statistických hypotéz (komparačních a asociačních – homogenita podsouborů, nezávislost atd.), konfirmační faktorová analýza, testování platnosti lineárního a logaritmicko-lineárního modelu, testování dobré shody (viz shoda statistická), diskriminační analýza. U komplexních teor. hypotéz se často používá k ověření posloupnost několika technik či opakovaně jedna technika, používají se také složité metodologie, jako jsou analýza kovariančních struktur pro ověření kauzálních sítí nebo simulace. A.d.k. bývá často doprovázena explorační analýzou dat – po odmítnutí výchozího modelu a při potřebě jeho upřesnění, doplnění, modifikaci apod. Taková kombinace konfirmačního a exploračního postupu odpovídá metodologii tvorby statistického modelu, resp. meritorního modelu.

confirmatory data analysis analyse confirmative des données Konfirmationdatenanalyse analisi confermativa dei dati

Literatura: Řehák, J.: Data, statitika a sociologie. Sociologický časopis, XVII, 1981.

Jan Řehák