Shoda statistická

shoda statistická – stupeň konzistence dat a statistického modelu měřený vhodnou statist. funkcí dat, kterou bývá testové kritérium dobré shody (Pearsonův chí-kvadrát test, test poměrem věrohodností, Kolmogorovův-Smirnovův test, Cramerův-von Misesův test a testy pro spec. rozložení, jako Francisův-Shapirův test normality atd.), koeficienty neshody, koeficienty determinace, reziduální rozptyl a jiné míry odchylek dat od modelových hodnot, predikční, resp. klasifikační schopnost modelu a kontrola správnosti výsledků metody (včetně různých přístupů s určením cvičební části souboru pro model a kontrolní části pro testování modelu, neparametrické metody vyjímání dat). S.s. zjišťujeme především v typických situacích: a) shody rozložení četností, resp. statist. řady s teor. rozložením zvoleného typu (normálním, exponenciálním, Poissonovým atd.), b) shody rozložení četností s předpokladem o pravděpodobnostních vahách kategorií (např. kontrola reprezentativity výběrových šetření), c) shody vícerozměrného regresního modelu a empir. dat se zadanou korelační strukturou vzhledem k zahrnutí, resp. vypouštění proměnných, d) vhodnosti modelu diskriminační analýzy vzhledem ke schopnosti rozlišovat empir. data mezi danými třídami, e) shody asociačních modelů a modelů kauzálních vztahů s empir. četnostmi mnohorozměrné kontingenční tabulky, resp. s kovarianční maticí. Kritéria shody se používají také pro automatické vyhledávání modelů, které dosahují nejvyšší konzistence s daty. V interpretační rovině má přijatý model, vykazující shodu s empir. daty, explikační roli – informaci (modelu o jeho vztazích, odhadnutých parametrech i implicitních vstupních předpokladech) přenášíme na reálná data. S.s. je však pouze formální matem. kritérium a interpretační správnost přijetí modelu a jeho vlastností nezaručuje. Běžně se také stává, že několik modelů má prakticky stejný stupeň s.s. s daty a rozhodnutí o jejich preferenci musí být provedeno mimostatist. prostředky.

statistical concordance concordance statistique statistische Übereinkunft bontà di adattamento

Jan Řehák