Glasnosť

glasnosť – (rus. výraz pro transparenci, otevřenost) – označení reformního programu M. S. Gorbačova. Termín g. byl ale používán už v carském Rusku pro vystřídání absolutistické monarchie monarchií konstitutivní. Pod označením g. zavedl car-reformátor Alexandr II. (1818–1881) veř. soudní jednání. Za hlavní představitele g. byli pak považováni A. Gercen a N. Saltykov-Ščedrin. Gorbačov se však původně odvolával na příležitostné výroky Lenina, které obsahovaly pojem g. V epoše stalinismu se tento pojem nevyskytoval; objevil se znovu teprve v polovině 70. l. G. probíhala v několika etapách. Na začátku l. 1985–86 byla shora řízenou kampaní, která měla podporovat perestrojku v ekon. oblasti. Výrazněji se termín g. začal používat od r. 1987, kdy označoval za pomocí masmédií vedenou kampaň za reformu strany a polit. systému, zvl. pak boj s korupcí a byrokratismem. Později, přibližně od konce r. 1987, vzniká poměrně široké hnutí, které se na g. odvolává. Požaduje a postupně s rozdílnou úspěšností prosazuje transparenci polit. procesů ve všech oblastech a na všech úrovních, svobodu slova, náb. vyznání, vědy a umění, právo na stávky a demonstrace, systém více stran, zrušení vedoucí úlohy KSSS a právo národností na sebeurčení. Tím se g. vyvinula v teor. a praktický předpoklad demokratizace společnosti. Proti původním Gorbačovovým intencím zpochybnila kritika byrokratismu, stagnace a stalinismu ideol. základy sov. systému. Téměř mimochodem byl vystaven kritice i leninismus a celá epocha od Říjnové revoluce 1917. Vzhledem k odhaleným zločinům, které doprovázely výstavbu sov. státu, a vzhledem k neschopnosti „nomenklatury“ vybudovat výkonnou ekonomiku začalo stále více lidí chápat potřebu radikální transformace celého systému. G. překonala všechny dosavadní reformní pokusy v SSSR svou důsledností a otevřeností v odhalování polit. chyb a zločinů. Na rozdíl od perestrojky byla i přes rozporný průběh bezesporu úspěšným polit. procesem, který nemálo přispěl k porážce srpnového moskevského puče (1991). Jím také etapa g. končí.

glasnost, openness glasnost Glasnost, Transparenz glasnosť, transparenza

Ivo Bayer