Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (1993–)

Grantová agentura ČR (GA ČR) je orgánem zodpovědným za financování české vědy, respektive té části financování, která vychází z projektového schématu, tzn. volné soutěže vědeckých projektů předkládaných jednotlivými veřejnými i soukromými organizacemi (institucionální část financování rozděluje vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace). V soutěži jsou vybírány nejlepší projekty, jimž se dostane financování a jejichž řádné plnění je v průběhu i po ukončení projektu GA ČR kontrolováno. GA ČR na druhou stranu nestanoví žádné priority vědeckovýzkumné práce ani neplánuje její rozvoj, určující je pouze ekonomická podpora na základě kvality předložených projektů. Význam GA ČR pro vývoj české vědy po roce 1989 je ovšem značný, protože projektové financování představuje podstatnou část rozpočtu jednotlivých pracovišť a současně došlo k redukci počtu jeho poskytovatelů: v devadesátých letech 20. století hrála podobnou, byť skromnější úlohu rovněž Grantová agentura Akademie věd ČR a výzkumné programy většiny resortních ministerstev, jež byly postupně zrušeny nebo utlumeny, zatímco podíl projektového financování ze zahraničí (včetně evropských struktur) zůstává trvale nízký. Interní grantové agentury nebo jiné programy podpory konkrétních vědeckovýzkumných projektů má naproti tomu většina veřejných vysokých škol.

Grantová agentura ČR vznikla jako státní orgán v roce 1993, zprvu sídlila v prostorách Akademie věd v Praze na Národní třídě, v současnosti v pronajatých prostorách na Evropské třídě. V čele má předsedu a předsednictvo jmenované vládou. Pětičlenné předsednictvo, jehož každý člen zastupuje jednu vědní oblast (včetně společenských a humanitních věd), rozhoduje o financování jednotlivých projektů na základě návrhu odborných poradních orgánů. V letech 1993–2007 byly těmito orgány oborové komise pro pět hlavních vědních oblastí, respektive podoborové komise pro příslušné vědní obory. Jedna z podoborových komisí, do nichž byli jmenováni významní čeští (teoreticky i zahraniční) vědci na tříleté funkční období, byla ustavena pro sociologii. Od roku 2008 byly podoborové komise nahrazeny tzv. panely s dvouletým funkčním obdobím členů, byly posíleny kontrolní mechanismy výběru projektů na základě jejich kvality a striktním požadavkem se stalo jejich externí zahraniční posuzování alespoň dvěma nezávislými experty (za zahraničí přitom není považováno Slovensko). Předsedou GA ČR byl v této době (2008–14) sociolog Petr Matějů. Posuzování a kontrola sociologických projektů je v současnosti v kompetenci panelu P404 pro sociologii, demografii, sociální geografii a mediální studia; vzhledem k této multioborovosti se přitom stává, že sociologové tvoří menšinu členů panelu, ačkoli ten o předložených projektech rozhoduje kolektivně – ve stejné situaci jsou však všechny zúčastněné obory.

Zdeněk R. Nešpor