Hra koaliční

hra koaliční – (z lat. coalescere = srůstat, zapouštět kořeny) – typ hry zkonstruované pro laboratorní experiment, zaměřující se na problém koalice, tj. vytváření dílčích spojenectví proti společnému nepříteli. Většinou se tím myslí seskupení několika účastníků proti zbytku dané skupiny, populace, ne seskupení dvou proti třetímu, i když Lieberman v r. 1962 zjišťoval faktory vedoucí k uzavření takové min. koalice pomocí h.k.: každý ze 3 účastníků měl možnost zvolit jednoho ze zbylé dvojice do koalice a zjišťovalo se, kdo byl zvolen a kdy byla koalice uzavřena. Hardford a Cheney (1968) místo partnera zavedli volbu barvy žetonu (modrou, červenou a bílou), která měla zároveň význam různého stupně „moci“. Už v r. 1957 se W. E. Vinacke a Arkoff zajímali nejen o koalici, ale i o kontrakoalici. Ke studiu použili hry typu „běh přes 100 polí k cíli“. Každý účastník měl určitý koeficient, jímž se výsledek v počtu bodů, získaných hodem kostkou, násobil. Zjišťovalo se, kdo nejdříve nabídne někomu z partnerů koalici a jak rychle a za jakých podmínek se uzavře kontrakoalice. R. H. Willis a Long (1967) navrhli další h.k., která měla charakter soupeření: každý z účastníků měl možnost napadnout další dva, příp. tuto možnost nevyužít. Tuto hru adaptoval J. A. Larson do podoby „pravděpodobnosti napadení“, která musela být při každé volbě nižší než 1,00. Laboratorní studium podmínek vzniku koalic se soustředilo na zjišťování vlivu osobnostních faktorů a vlivu síly či moci (a jejich poměru) na uzavírání koalic.

coalition game jeu de coalition Koalitionsspiel gioco delle coalizioni

Literatura: Křivohlavý, J.: Zwischenmenschliche Konflikte und Experimentelle Spiele. Bern 1974.

Jaro Křivohlavý