Human management

human management – (angl. pojem doslova znamenající řízení lidí) – racionální řídící činnost (management), která se ve své strategii cílevědomě orientuje na lidský potenciál. Z tohoto důvodu se často hovoří o „human resources management“. Cílem je dosáhnout participace a vysoké vstřícné aktivity pracovníků. H.m. vychází z klíčového postavení člověka v pracovní organizaci, z toho, že člověk vystupuje jako producent věcí i vztahů a má aktivní, přetvářející vliv na materiální, tech. potenciál organizace. V rámci h.m. dochází k organizování kooperace lidí, koordinování jejich činnosti, k ovlivňování jejich vzájemných vztahů, což ve svých důsledcích usměrňuje efektivní průběh věcných procesů v organizaci. H.m. se opírá o analýzu lidských zdrojů s respektováním demogr. a socioprofesních charakteristik, o hodnotové orientace, profesní a životní aspirace, osobnostní předpoklady člověka. Klade důraz na vytvoření optimální personální struktury organizace. Ve spojení s analýzou sociálního klimatu podniku a celého jeho soc. systému umožňuje vytvářet prognózy jeho soc. a personálního rozvoje. V podobném smyslu jako h.m. se v čes. pracích používá termín sociální řízení. H.m. se vyvinul v relativně samostatný proud teorií vědeckého managementu.

human management management humain human management human management

Jaroslav Mucha