Informovanost

informovanost – množství informací, kterými jedinec či určitá skupina disponují a které mohou aktivně šířit. I. je úzce vázána na pojem kompetence. Je objektivně determinována dostupností informací, jejich pravdivostí, úplností apod., subjektivně vzdělaností, intelektuálními i mentálními předpoklady jedince. Reálná i. nemusí být v souladu s pocitem i. u jedince či skupiny. Náplň i. nemusí obsahovat jen pravdivé informace, ale může zahrnovat i různé zkreslené údaje, hypotézy, neadekvátní představy. Ovšem v užším slova smyslu se za i. pokládá jen suma prověřených, skutečnosti odpovídajících informací; za informovaného jedince člověk, který disponuje právě tímto druhem informací, resp. má přístup k jejich zdrojům.

knowledgeability information, niveau d'information Informierheit flusso informativo, stato dell' informazione

Ivan Tomek