Kompetence

kompetence – (z angl. slova znamenajícího příslušnost, způsobilost, původně z lat. competere = mít společný cíl, setkávat se) – schopnost, předpoklady jedince nebo skupiny, instituce, organizace zvládnout určitou činnost, situaci, resp. posuzovat určité jevy s vědomím širších souvislostí nebo z odborného hlediska (tzv. k. odborná). V mnoha případech vyplývá k. z role a soc. pozice a nemusí nutně znamenat optimální zvládnutí problematiky. V této souvislosti se hovoří o k. formální. K. neformální souvisí např. s rolí arbitra. K. rozhodovat ve věcech veř. závisí na míře demokratičnosti a otevřenosti informační politiky ve společnosti. V souvislosti se zvládnutím sociálních technik se používá pojem sociální kompetence. Jakákoliv k. se objektivně snižuje s růstem složitosti jevu. Mezi subjektivní předpoklady jakékoliv k. patří inteligence a vzdělanost člověka, jeho zájem o daný jev apod. Specif. typem k. je kompetence jazyková. Je to jazyková výbava, schopnost používat jazyk. Pojem používá v komplementárním spojení s „performancí“ jako využitím jazykové výbavy v praxi mezilidské komunikace Noam Chomsky ve své psycholingvistice. Analogicky vznikl pojem kompetence kulturní.

competence compétence Kompetenz competenza

Ivan Tomek