Infrastruktura

infrastruktura – (z lat. infra = níže) – zákl. ústrojenství, skelet či podklad struktury ekonomiky. Termín i. byl poprvé použit na sklonku 2. svět. války ve vojenství pro označení komplexu zařízení zabezpečujících činnost ozbrojených sil, do kterého patřily sklady vojenského materiálu, letiště, radiolokátory, polygony, odpalovací rampy atd. I. v tomto smyslu znamená něco více než vojenský týl. Z této oblasti se pojem i. přenesl na hosp. pole, kde jej poprvé v 50. l. použil P. N. Rosenstein-Rodan jako důležitý stavební kámen své teorie „velkého popudu“. Tento ekonom chápe i. jako zákl. spol. kapitál (social overhead capital), který tvoří soubor všeob. podmínek nezbytných pro příznivý rozvoj soukromého podnikání v zákl. odvětvích. I. v tomto pojetí obsahuje energetiku, dopravu, spoje, veř. služby atd., tedy odvětví zabezpečující chod hospodářství jako celku a figurující jako jeho „trvalé náklady“. Investice do i. mají dlouhé období dozrávání se značně opožděnými efekty, které spočívají ve vytváření investičních možností pro zákl. odvětví. Jsou vysoce kapitálově náročné s vysokým podílem fixních a relativně nízkým podílem proměnných nákladů. Ke své účinnosti vyžadují jistý min. rozsah (minimum quantum). I. ve svém uceleném fungování (např. po dokončení dálničních tahů) je zdrojem tzv. vnitřních úspor pro mikrosféru. I. je souhrnem zařízení a institucí, nepatří do ní nehmotné skutečnosti (např. kvalifikovanost, kulturnost aj.) tvořící intelektuální zázemí hosp. a spol. života. Podle zaměření a vnitřních charakteristik lze i. členit na ekon. (dopravní systém, energetická soustava, spoje, vodní hospodářství apod.), věd.výzk., administrativně-řídící, informační a soc.-kult. S růstem celkové ekon. a soc. vyspělosti, s prohlubováním integračních tendencí význam i. stoupá. I. plní řadu funkcí : výrobně-zabezpečovací, příp. soc.-zabezpečovací, aglomerační a urbanizační, integrační, homogenizační, ovlivňující soc.-ekon. efektivnost, inovačně-racionalizační.

infrastructure infrastructure Infrastruktur infrastruttura

Zdeněk Lamser