Jazyk mateřský

jazyk mateřský – jazyk, kterým se člověk jako prvním naučil mluvit, ve kterém obyčejně (převážně) myslí a nejraději jej užívá ve své rodině a svém soukromí, protože je mu nejbližší. J.m. nebo též mateřská řeč jsou pojmy, které svědčí o tom, že jazyková společenství mají k svým národním jazykům nejen racionální vztah (jako k účinnému nástroji myšlení a spol. dorozumívání), ale i hluboký vztah citový. Pojem j.m. je v řadě jazyků spojen s matkou, s představou osoby, která učí dítě prvním slovům. Analogický význam mají pojmy spojující jazyk s představou rodné země, vlasti (rus. rodnoj jazyk, pol. jezyk ojczysty). J.m. bývá považován za spoluurčující nebo určující znak etnické příslušnosti, bývá jím operacionalizována národnost v dotaznících pro sčítání lidu i pro jiná šetření. V podstatě identifikuje příslušnost k určité kultuře, což se projevuje i pocity sounáležitosti s lidmi stejného j.m. v cizím nebo smíšeném jazykovém prostředí. Na bázi j.m. většinou probíhá prvotní socializace, internalizace hodnot a norem dané kultury. Zároveň je j.m. sám hodnotou, většinou spjatou s hodnotou původního domova, vlasti. Tato hodnota se může rozcházet s praktickou využitelností mateřského jazyka.

mother tongue langue maternelle Muttersprache lingua materna

Jiřina Hůrková
Alena Vodáková