Jednotka jazyková

jednotka jazyková – diskrétní, v daném jazykovém plánu nerozložitelný element s vyhraněnými funkčními vlastnostmi. J.j. je např. foném v plánu zvukovém (fonologickém), morfém v plánu morfologickém, slovo v plánu lexikálním atd. Pojmenování émy pro jazykové jednotky bylo převzato od am. sociolingvisty K. L. Pikea (viz behaviorém), pracuje s nimi hlavně strukturální lingvistika. Charakter j.j. je abstraktní, významu nabývá ve vazbě na elementy jiného typu. Vyčlenění a srovnávání jednotlivých jazykových elementů se projevuje v jazykové variantnosti a jazykové interferenci.

unit of language unité de langue Spracheinheit unità linguistica

Jiřina Hůrková