KBCSg:Chalupný Emanuel

Chalupný EmanuelKnižní bibliografii české sociologie

CHALUPNÝ, Emanuel. České studentstvo v posledním čtvrtstoletí. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1902. 32 s. (zvl. otisk z Almanachu Slavie)
CHALUPNÝ, Emanuel; PAVLÍK, Josef. Poměry dělnictva táborského. 1. vyd. Tábor: Dělnický spolek, 1903. 42 s.
CHALUPNÝ, Emanuel aj. Studentská otázka a studentské sebevraždy. Uspoř. Vl. Dorazil. 1. vyd. Praha: Vl. Dorazil, 1904. 140 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. Sv. I. 1. vyd. Praha: n. vl., 1905. 226 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. Sv. II. 1. vyd. Praha: n. vl., 1905. 227 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní povaha česká. 1. vyd. Praha: n. vl., 1907. 45 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Antika a moderní život: časová úvaha. 1. vyd. Praha: Nákl. Přehledu, 1908. 66 s. (zvl. otisk z Přehledu)
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíček: obraz psychologický a sociologický. 1. vyd. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1908. 600 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Jungmann. 1. vyd. Praha: Přehled, 1909. 200 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úkol českého národa. 1. vyd. Praha: Přehled, 1910. 82 s. (zvl. otisk z Přehledu)
CHALUPNÝ, Emanuel. Karel Havlíček. 1. vyd. Praha: Mánes, 1911. 71 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíčkova osobnost, její ovzduší a kořeny. 2. vyd. Praha: Český čtenář, 1916. 88 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. 1. vyd. Praha: n. vl., 1916. 258 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Poměr sociologie k vědám právním a státním. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1917. 18 s. (zvl. otisk ze Sborníku věd právních a státních, XVII)
CHALUPNÝ, Emanuel. První česká sociologie a poslední odpadky brněnské kritiky. 1. vyd. Tábor: n. vl. 1917. 40 s. (zvl. otisk z časopisu Český jih)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl. 5., Vývoj (dynamika). 1. vyd. Praha: n. vl. 1917. 254 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Osudy české sociologie. 1. vyd. Praha: [s.n.] 1918, s. 197-202. (otisk z Památníku spolku českých právníků Všehrd)
CHALUPNÝ, Emanuel. Český stát s hlediska sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1918. 65 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I. Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. 1. vyd. Praha: n. vl. 1919. 255 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Poněmčování české sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1920. 18 s. (zvl. otisk z čas. Český jih, 1920)
CHALUPNÝ, Emanuel. Karel Havlíček. 2. vyd. Praha: Mánes, 1921. 95 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Studium sociologie v Americe a u nás. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 14 s. (zvl. otisk z revue Parlament)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II. Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv.1., Úvod a první část nauky o výtvorech. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 179 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Přední tvůrcové našeho národního programu: Jungmann, Havlíček, Tyrš, Masaryk. 1. vyd. Praha: Československá obec sokolská, 1921. 101 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sokolstvo a socialism. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 64 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Advokát a advokacie jako zřízení právní a sociální. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1922. 78 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Josef Holeček. Praha: Topič, 1922. 16 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 2., Dějiny sociologie. Sv. 1., Od prvopočátku až po Comtea. 1. vyd. Praha: n. vl., 1922. 184 s.
CHALUPNÝ, Emanuel; KYPR, Ondřej (usp.). Anketa „O trestu smrti“. 1. vyd. Praha: Sociální služba, 1923. 200 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Husovo rodiště a jihočeská sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1924. 40 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Vltava. Praha: Fr. Borový, Vltava. 1924. 249 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Žižka: nástin psychologicko-sociologický. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1924. 212 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie citů dle nauky Vilfreda Pareto. Praha: Min. soc. péče, 1925. 39 s. (otisk ze Sociální revue, 1924)
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. 2., dopl. a oprav. vyd. ve 3 sv. Praha: Melantrich, 1925. 151 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. I. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1925. 151 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. II. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1926, s.157-296.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. III. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1926, s. 301-448.
CHALUPNÝ, Emanuel. Dílo Josefa Holečka. 1. vyd. Praha: n. vl., 1926. 160 s. (obraz J. Holečka od Fr. Bílka. Sociologické studie E. Chalupného, II.)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 1. Podstata sociologie. Soustava věd. 2., nově zprac. a rozšíř. vyd. Praha: n. vl, 1927. 228 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 2. Vědecká metoda. Sociologie a život. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1933. 234 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Husitství, Táboři a prof. Pekař. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1928. 40 s. (rozš. znění přednášky proslovené v Masarykově sociologické společnosti dne 10. února 1928)
CHALUPNÝ, Emanuel. Systém sociologie v náčrtku. 1. vyd. Praha: n. vl., 1928. 135 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíček: prostředí, osobnost a dílo. 2. vyd., upr. a dopl. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1929. 468 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie a filosofie práva a mravnosti. 1. vyd. Praha: n. vl., 1929. 214 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie a školy. 1. vyd. Praha: Orbis, 1929. 97 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. O otázce populační a reformě trestního práva: přednáška pronesená dne 10. ledna 1929 na schůzi Sociálního ústavu ČSR, a rozhovor o této přednášce. 1. vyd. Praha: Sociální ústav ČSR, 1929. 40 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Regionální sociologie a demokracie dle nauky Radhakamala Mukerdží. 1. vyd. Kdyně: Okresní osvětový sbor, 1931. 78 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní filosofie československá. Díl 1., Národní povaha československá. 1. vyd. Praha: n. vl., 1932. 256 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Prolegomena k československé sociologii venkova. 1. vyd. Praha: n. vl., 1933. 16 s. (zvl. otisk z čas. Věstník Čsl. akademie zemědělské, r. IX, 1933, č. 4)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. 2. sv.: Vědecká metoda. Sociologie a život. Praha: n. vl., 1933. 228 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Základní pravdy sociologické a jejich význam pro praktický život. 1. vyd. Praha: n. vl., 1934. 16 s. (zvl. otisk ze Sociologie, Díl 1., sv. 2.)
CHALUPNÝ, Emanuel. Vývoj lidské společnosti. 3., rozš. vyd. Praha: Družstevní práce, 1935. 359 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní povaha československá. 4., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1935. 256 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 5., Dynamika. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1935. 358 s. (vydáno také pod názvem Vývoj lidské společnosti)
CHALUPNÝ, Emanuel. Povaha evropských národů, zejména Němců. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 79 s. (zvl. otisk úvodní studie z 1. dílu Národní filosofie československá, 1935)
CHALUPNÝ, Emanuel. Hra v šachy s hlediska sociologického. 1. vyd. Praha: Ústřední jednota čs. šachistů, 1936. 20 s. (zvl. otisk z čas. Český šach VI.)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 1., Úvod, nauka o přírodním prostředí a o populaci. 2., nově zprac. a rozš. vyd. Praha: n. vl., 1936. 168 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I, Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 2., Sociologie věku, pohlaví, rodiny, rasy a národa. Nauka o kulturním prostředí a kulturních vlastnostech. 2. vyd., nově zprac. a rozš. Praha: n. vl., 1937. 263 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Masaryk jako sociolog. 1. vyd. Praha: Masarykova sociologická společnost, 1937. 26 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní filosofie československá. Díl 2., Náš národní úkol. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1938. 63 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Advokacie: příspěvek k sociologii advokátního stavu. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1938. 162 s. (publikováno pod pseudonymem Karel Květ)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv. 2., Druhá část nauky o výtvorech: právo, mravnost, výchova, organisace (politika), náboženství. Závěr: Systém a sociální konsens. 1. vyd. Praha: n. vl., 1939. 286 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech kulturních. Sv. 3., Sociální činnosti A. (práce, hra, sport, tanec, zábava). Praha: n. vl., 1941. 315 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1942. 42 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Literární historie a sociologie. 1. vyd. Praha: Pohořelý, 1943. 28 s.
CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jaroslav. Sociologická dynamika. 2. část přehledu obecné sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 38 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Logika věd: základní orientace. 1. vyd. Praha: Jan Pohořelý, 1945. 89 s.
CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1945. 31 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Systém sociologie v náčrtku: učebnice a příručka. 2., rozš. vyd. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948. 143 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie: vývoj sociologie v 19. století (1835-1904). Díl 2., sv. 2. 1. vyd. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948. 472 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie pro každého. 1. vyd. Praha: Josef Hokr, 1948. 190 s.