Kapitál sociální

kapitál sociální – představuje sumu aktuálních i potenciálních zdrojů, které může určitá osoba využívat díky tomu, že se zná s druhými lidmi. Je to bohatství styků a známostí, které mohou být užitečné. P. F. Bourdieu, autor koncepce k.s., vychází z analogie s kapitálem finančním a s kapitálem kulturním, které rovněž zvyšují úspěšnost ve společnosti. Objem k.s., jímž člen společnosti disponuje, je dán velikostí sítě kontaktů, které je schopen mobilizovat pro svoji potřebu, a velikostí ekon., kult. a symbolického kapitálu těch, z nichž se síť jeho známostí skládá. Profit, který k.s. svým držitelům poskytuje, posiluje solidaritu skupiny zúčastněných. Tento profit má vedle čistě hmotné podoby především podobu služeb a protislužeb. Navíc poskytuje k.s. svému držiteli též profit symbolický, určitou prestiž spojenou s kontakty s užitečnými a vyhledávanými lidmi. Bourdieu prohlubuje analogii mezi finančním kapitálem a k.s., když hovoří o práci, kterou je nutno vykonat, má-li být k.s. akumulován a reprodukován. Jedná se o činnost spočívající ve vytváření a udržování užitečných kontaktů, o vyhledávání prospěšných známostí. Tyto soc. investice se vracejí, jakmile začne být člověk sám vyhledáván druhými lidmi. Sociální směna, která v rámci ustavených sítí známostí probíhá, proměňuje směňované věci a služby ve znaky soc. uznání. Toto uznání zpětně zvyšuje význam poskytovaných služeb. Držitelé zvlášť velkého objemu k.s. již ani nepotřebují znát všechny ty, kteří znají je, aby byli schopni svůj k.s. dále rozšiřovat. Spolu s kult. kapitálem působí k.s. při předávání privilegií ve společnostech, které odstranily rodová privilegia. Někde je vysoce koncentrovaný k.s. spojen s existencí exkluzívních klubů, které svým členům poskytují kromě zvlášť ceněných nedostatkových služeb též vysoký symbolický kapitál plynoucí z pouhé účati v prestižní skupině.

social capital capital social soziales Kapital capitale sociale

Literatura: Accardo, A.Corcuff, P.: La Sociologie de Bourdieu. Bordeaux 1986.

Jan Keller