Kategorie sociální

kategorie sociální – množina osob, které vykazují jeden, příp. několik společných shodných znaků, přičemž mezi těmito osobami neexistuje a obvykle ani není možná přímá interakce a komunikace. Příkladem k.s. mohou být všechny osoby se zákl. vzděláním, osoby s měsíčním příjmem nižším než 1500 Kč, lidé rusovlasí, zaměstnanci ve strojírenství atd. Z uvedených příkladů plyne, že určitý znak, na jehož základě se k.s. tvoří, obvykle současně implikuje nějaké další znaky, takže vzniká jakýsi shluk znaků; podstatné je však to, že k.s. jsou obvykle tak velká seskupení, že mezi lidmi, kteří je tvoří, není možný bezprostřední soc. styk. K.s. lze rozdělit na objektivní, tj. takové, jimž v realitě odpovídají množiny osob, o nichž lidé běžně uvažují jako o nějakém smysluplném celku, a na konstruované, které vytvářejí sociologové a statistikové pro své vlastní potřeby. K.s. jsou běžným výsledkem procesu operacionalizace v empir. s-gickém výzkumu. Standardní empir. s-gie byla na Západě často kritizována ze strany tzv. interpretativní sociologie za to, že pracuje především s tímto typem soc. konstrukcí, jimž prý nic neodpovídá ani v realitě, ani v lidském vědomí. Uvažovat o k.s. má ovšem smysl potud, pokud základem tvorby k.s. jsou spol. relevantní znaky. Představy o spol. relevantních znacích jsou však značně proměnlivé v prostoru i v čase: některé znaky nabývají na významu jen v určitých konkrétních situacích, některé mají soc. relevanci jen v určitých kulturách atd. Poněkud krajní stanovisko zastává A. I. Bláha, který předpokládá, že k.s. sice nemusí být pevně organizována, může mít rozplývavé hranice, ale členové k.s. prý mají určité zákl. mentální rysy podobné nebo stejné a každá k.s. má svou specif. soc. funkci. Bláha proto za k.s. pokládá také inteligenci, dělnictvo a rolnictvo. Takový požadavek kladený na k.s. je však příliš silný a vede k záměně k.s. se soc. makrostrukturálními útvary jiného řádu. Zvl. druhem k.s. jsou statist. kategorie, které většinou redukují a standardizují pro srovnávací účely nějakou typologii soc., resp. profesních skupin (viz statistiky, ukazatel syntetický). Pojem k.s. se významově odchyluje od fil. pojetí kategorie.

social category catégorie sociale soziale Kategorie categoria sociale


Miloslav Petrusek