Koherence skupinová

koherence skupinová – (z lat. cohaerentia = souvislost, spojitost) – specif. termín zavedený v sociometrii, který vyjadřuje poměr vzájemných pozitivních sociometrických výběrů ve skupině k součtu všech provedených pozitivních výběrů. S pojmem k.s. se dnes již v soc. psychologii jako s teor. pojmem prakticky nepracuje, běžně se zaměňuje pojmem skupinová koheze či skup. soudržnost.

group coherence cohérence de groupe Gruppenkoherenz coerenza di gruppo

Miloslav Petrusek