Koheze skupinová

koheze skupinová – (z lat. co- a haerere = přilnout, lpět) – původně jeden ze sociometrických indexů (viz koherence skupinová), který měl vyjadřovat míru vnitřní sevřenosti skupiny měřenou poměrem vzájemných pozitivních výběrů k celkovému možnému počtu voleb. K.s. se v sociometrii odlišuje od skupinové integrace, která se měří podle indexu [math]1 / n_0[/math], kde [math]n_0[/math] značí počet izolovaných ve skupině. Izolovanými se rozumějí jedinci, kteří nebyli podle žádného sociometrického kritéria v sociometrickém testu vybráni. Z věcného hlediska jsou si skup. integrace a k.s. ovšem blízké, protože vyjadřují míru vnitřní sevřenosti skupiny, její způsobilost k výkonu společných aktivit orientovaných ke společně sdílenému cíli, příp. dokonce normativní a hodnotovou jednotu. K.s. je velmi důležitým činitelem z hlediska výkonnosti skupiny, a proto byla předmětem intenzívního zájmu zejm. průmyslových sociologů.

group cohesion cohésion de groupe Gruppenkohesion coesione di gruppo

Miloslav Petrusek