Komplex Hérostrata

komplex Hérostrata – psych. východisko činů, které nemají jiné racionální vysvětlení kromě touhy po popularitě. Pojem k.H. je odvozen od činu Hérostrata, který r. 356 př. n. l. zapálil chrám bohyně Artemis v Efesu údajně proto, aby se stal slavným. Používá se i pojmová modifikace „hérostratovská sláva“. Jedná se vesměs o činy hrůzné, vandalské, šokující, často vyvolávající okamžitou represi ze strany přítomné veřejnosti i sebevražedné reakce. Projevem k.H. jsou např. veř. masové vraždy, poškozování či ničení světoznámých obrazů či plastik, okázalá pohrdání nár. symboly atd. Část osob postižená k.H. si připisuje odpovědnost (spoluodpovědnost) za činy, které nespáchala, ba ani spáchat nemohla. K.H. může být i polit. zneužit, tak jako tomu bylo v případě M. van der Lubbeho v lipském procesu se žháři říšského sněmu v r. 1933. Od k.H. je třeba odlišovat činy, které si sice též vynucují publicitu, ale podřizují ji pragmatickým účelům. Např. atentát na izraelské sportovce na mnichovské olypiádě nebyl projevem k.H., ale snahou upozornit širokou veřejnost na palestinský problém (viz terorismus). K.H. je často vykládán duševní chorobou, má však zřejmě obdobné příčiny jako vandalismus.

Herostratus' complex complexe d'Hérostrat Herostratoskomplex complesso di Erostrato

Jiří Linhart