Komplex kulturní

komplex kulturní – soubor vzájemně závislých nebo integrovaných kulturních prvků, resp. funkční seskupení kolem dominantního kult. prvku. K.k. jako vnitřně spjatý, logický a funkční celek vtiskuje každé kultuře její charakteristickou tvář. Při studiu kultury moderních společností je možné identifikovat typické k.k., které paralelně fungují v různých oblastech života společnosti. Výzkumy preliterárních společností proti tomu prokázaly existenci sociokult. systémů primárně spjatých s jedním zákl. k.k. (např. s lovem určitého zvířete nebo pěstováním určité plodiny). Pro označení řady vzájemně spjatých k.k. používají někteří sociologové a antropologové pojem kulturní konfigurace, což je např. současný typ industriální společnosti, která je dnes charakteristická pro mnoho sociokult. systémů, vzájemně spjatých funkční i strukturální závislostí. Problematiku výzkumu k.k. anticipoval již L. Frobenius, který explicitně upozornil na fakt, že kult. prvky jsou vzájemně spjaty v určitých souborech. Jejich vnitřní integrace však pro něj nepředstavovala primární výzk. problém, protože podobně jako jeho pokračovatelé (F. Graebner, B. Ankermann a W. Schmidt) věnoval pozornost zejm. difúzi kult. prvků a k.k. Představitelé evrop. difuzionismu stejně jako jejich am. kolegové (F. Boas, C. Wissler, A. L. Kroeber) mají sice značnou zásluhu na prosazení pojmů kult. prvek a k.k. jako význ. nástrojů empir. studia kult. difúze a migrace, ale problematika systémového výzkumu k.k. zůstala na okraji jejich badatelského zájmu. Kvalitativně nový přístup ke studiu k.k. jako vnitřně integrovaného, fungujícího systému je spjat až s výzkumy představitelů am. konfiguracionismu (E. Sapir, R. F. Benedictová, M. E. Opler) a brit. funkcionalismu (B. Malinowski, A. R. Radcliffe-Brown). V současné vědě o kultuře je zpochybněno tradiční vymezení k.k. s rolí dominantního kult. prvku a stále více je kladen důraz na studium komplexnosti, k.k. jako celku.

culture complex complexe culturel Kulturkomplex complesso culturale

Literatura: Herskovits, M. J.: Man and his Works. The Science of Cultural Anthropology. New York 1948; Kroeber, A. L.: The Nature of Culture. Chicago 1952; Malinowski, B.: A Scientific Theory of Culture and Other Essays. New York 1944; Schmidt, W.: Handbuch der Methode der Kulturhistorischen Ethnologie. Münster 1937.

Václav Soukup