Konfirmace

konfirmace – (z lat. confirmare = utvrdit, potvrdit) – v diplomatice ověření, potvrzení písemnosti formou insertu, v náb. významu zejm. potvrzení „křesťanské dospělosti“, obdoba iniciačních obřadů. V protestantských církvích představuje k. zvl. bohuslužebný úkon církve, který navazuje na křest, potvrzuje jej osobně (při křtu totiž za křtěného vyznávají víru jeho rodiče). Konfirmandi, obyčejně ve věku 14–16 let (výjimečně už od 12 let), jsou na základě osobního vyznání víry, většinou po dvouleté přípravě (tzv. katechumenátu), před církevním sborem přijímáni za právoplatné členy církve. Právo konfirmovat má v protestantských církvích farář, pouze v církvi anglikánské je vyhrazeno biskupovi. U katolíků k. odpovídá svátost biřmování, obyčejně ve věku 7–12 let (podle okolností i později, včetně dospělého věku). Biřmuje biskup (pokud je spojeno se křtem, může biřmování provést i farář). V katol. církvi se ale termín k. v této souvislosti nepoužívá, je vyhrazen pro potvrzování biskupů papežem. V pravoslaví plní funkci k. tzv. mironamazanije, odehrávající se krátce po křtu.

Termín k. se používá také ve smyslu potvrzení platnosti teorií a hypotéz (viz verifikace).

confirmation confirmation Konfirmation conferma

Literatura: Jenssen, H. H.: Probleme der Konfirmation. In: Handbuch der praktischen Theologie. Sv. 1, 1975.

Hana Maříková