Konflikt rolí

konflikt rolí – vyskytuje se buď ve vztahu mezi různými nositeli většinou různých rolí (interpersonální konflikt), nebo ve vztahu jednotlivého nositele k určeným rolím (intrapersonální konflikt), a to v případě nesouladu mezi různými současně zastávanými rolemi (inter-role), v případě rozporů uvnitř jedné role (intra-role) nebo nesouladu mezi osobností a určenou rolí. V komplementárnosti rolí bývá již založena jejich protikladnost (četníci – zloději) vyjadřující střet skup. zájmů, resp. konflikt zájmů. Ke konfliktu dochází i v konkurenci různých nositelů stejných rolí. Konflikt mezi rolemi téhož jedince (matka – manažerka) je obvykle řešen jejich časovým nebo prostorovým oddělením. Konflikt uvnitř role může být důsledkem toho, že různí lidé vysílají vůči jejímu nositeli různá s ní spjatá očekávání (inter-sender conflict), např. podřízení a management vůči mistrovi, nebo že tatáž osoba (intra-sender) vyjadřuje vzhledem k roli vnitřně rozporné, mnohoznačné (role ambiguity) informace a hodnotící postoje. Tato situace nositele role neurotizuje a zároveň dezorientuje. Konflikt osobnosti a role vyplývá z inkompatibility určitých psych. rysů či habitu se soc. nároky okolí (silně introvertní manažer). K.r. jsou znásobovány rozdíly mezi normativním očekáváním a individ. vypracovaným stereotypem plnění role, výkonem a chováním determinovaným podněty mimo tuto roli apod. (R. G. Hunt, 1971). Ovlivňují disciplínu, loajalitu a identifikaci s rolí. Stres způsobený rolí (role strain – W. J. Goode, 1960) může vést k jejímu odmítnutí (role exit). Ztráta alespoň min. distance k roli signalizuje psych. poruchu chování. Negace role je naopak znakem přinejmenším dílčí deviace. Institucionalizace obecně přináší řešení rozporů ve struktuře rolí. Nevyjasněnost vztahů mezi komplementárními rolemi se projevuje jako organizační stres (R. L. Kahn, 1964). Z rozporné struktury rolí vyplývají nepřehledné meziosobní vztahy, destruktivní interakce a většinou též kontraproduktivní manažerský styl. To jsou také hlavní znaky „neurotické organizace“ (M. Kets de VriesD. Ch. Miller, 1984), v níž se administrativně-tech. problémy proměňují opět v individ. psych. potíže. K.r. se mohou stát neúnosnými jak v důsledku výrazné org. ustrnulosti, tak v důsledku převratných org. změn.

role conflict conflit des rôles Rollenkonflikt conflitto di ruoli

Literatura: Katz, D.Kahn, R. L.: The Social Psychology of Organizations. New York 1966; viz též role.

Jan Vláčil