Konstrukt kultury

konstrukt kultury – (z lat. constructio = sestrojení, složení) – pojem sloužící k odlišení reálné kultury jako skutečné konfigurace naučeného chování a jeho produktů, které jsou sdíleny a veř. předávány členy určité společnosti, od kultury jako teor. abstrakce (gnoseologického modelu). K.k. uvedl do spol. věd R. Linton jako teor. konstrukci a nástroj deskripce, klasifikace a interpretace kult. dat. E. A. Hoebel upozornil na to, že k.k. odráží skutečnou kulturu tak přesně, jak adekvátní a efektivní je použitá věd. metodologie. V současné době otevřel diskuse nad převodem antropol. dat do podoby k.k. zejm. C. J. Geertz, který ve své práci Works and Lives (1988) upozornil na fakt, že velikost takových antropologů, jako jsou E. E. Evans-Pritchard, R. F. Benedictová, C. Lévi-Strauss a B. Malinowski, netkví ve významu jimi popisovaných kultur, ale ve způsobu prezentace těchto kultur, v liter. a věd. brilantnosti, s jakou byli tito autoři schopni budovat své konstrukty kultury.

culture construct construit culturel Kulturkonstrukte costrutto culturale

Literatura: Geertz, C.: Works and Lives. The Anthropologist as Author. Stanford 1988; Hoebel, E. A.: Man in the Primitive World. An Introduction to Anthropology. New York 1949; Linton, R.: The Cultural Background of Personality. New York 1945.

Václav Soukup