Krystalizace statusu

krystalizace statusu – (z řec. krystallos = ledový kus, od kryos = mráz) – termín, jehož autorství je připisováno G. E. Lenskému a který vyjadřuje, do jaké míry si odpovídají u určitého individua jednotlivé složky jeho soc. statusu. Téhož problému se týkají termíny kongruence statusu či konzistence statusu (viz inkonzistence statusu). Vysoký stupeň k.s. existuje např. v situaci, kdy vysoce oceňovaná profese je zároveň spjata s vysokým příjmem, popř. s vysokou mírou prestiže, podílu na moci apod. Čím je vyšší stupeň k.s., tím jednoznačněji lze zařadit členy společnosti do zřetelně vymezených a navzájem ostře ohraničených vrstev. Vysoká míra k.s. je důkazem existence kumulativní nerovnosti. Nízký stupeň k.s. svědčí o rozvoji nerovnosti disperzní. Extrémně vysoký stupeň k.s. je charakteristický např. pro kasty. Naproti tomu extrémně nízká míra k.s. může být svědectvím toho, že v dané společnosti existují vážné disproporce při oceňování spol. pozic podle různých ukazatelů. Tato situace snižuje možnosti soc. orientace a problematizuje odpovědi na otázku, kdo je kdo. Zatímco nízký stupeň k.s. ohrožuje tímto způsobem především jednotlivce, vysoká míra k.s. ohrožuje naopak soc. celek, vede jej na cestu k uzavřené společnosti. Optimální míra k.s. existuje tam , kde držitelé soc. pozic netrpí přílišnou nejistotou ohledně výše svého vlastního statusu i statusu druhých a zároveň společnost jako celek není rozdělena do pevného počtu nespojitých a navzájem izolovaných soc. vrstev.

status crystallization cristallisation du statut Statuskristallisation cristallizzazione di status

Literatura: Lenski, G.: Power and Privilege. A Theory of Social Stratification. New York 1966.

Jan Keller