Levirát

levirát – (z lat. levir = švagr) – příbuzenské pravidlo, které přikazuje muži oženit se s vdovou po svém zemřelém bratrovi. L. je charakteristický pro společnosti, kde zákl. principem příbuzenských vztahů je patrilinearita, tedy systém, kde je soc. posloupnost členů zajištována po mužské linii. Proto se vyskytuje především v pasteveckých společnostech (Beduíni, Nuerové, Fulbové atd.). Židovský zákon aplikuje pravidlo pouze na bezdětnou vdovu. L. zvyšuje patrilineární rodovou kontinuitu, chrání nedělitelnost rodového majetku a zachovává soc. postavení vdovy a sirotků. Tento typ patří mezi tzv. preferované sňatky (viz příbuzenství nepokrevní) a zdá se být svou soc. strukturou velice blízký polyandrii – sňatku jedné ženy s několika bratry.

levirate lévirat Levirat levirato

Literatura: Dupire, M.: Organisation sociale des Peules. Paris 1970; Evans-Pritchard, E. E.: The Nuer. Oxford 1940.

Zdeněk Justoň