Patrilinearita

patrilinearita – (z řec. pater = otec; lat. linea = čára, linie, příbuzenská řada) – systém pokrevního příbuzenství, který předepisuje, že zákl. genealogickým vztahem bude vztah po otcovské linii. Znamená to, že dítě bude navždy spojeno se skupinou příbuzných, ke které původem patří jeho otec. Společnosti, které vytvářejí v otcovské linii pokrevní skupiny, jako jsou rod a klan, se nazývají patrilineární. Všichni členové rodu nebo klanu se hlásí k předkovi z otcovy strany a všechny soc. atributy, které identifikují jedince ve společnosti, se přenášejí výhradně po otci. Otec představuje ohnisko všech příbuzenských vztahů platných pro jeho děti. P. tedy znamená, že každá osoba je pokrevně spojena s ostatními členy kolektivu jak přes matku, tak přes otce, ale pouze vztahy přes otce nabývají soc. významu. V patrilineárním systému dědí jedinec po otci nejen své soc. postavení a svou příslušnost, ale obvykle i další soc., polit. a ekon. práva (tituly, úřady, majetek, profesi atd.). Princip p. však nevylučuje dědičná práva po matce. Např. u Yaků z Nigérie se majetek dědí po matce, ale půda po otci, u Mundugumorů synové dědí po otcích, dcery po matkách. P. se vyskytuje u většiny pasteveckých národů Afriky a Asie, prakticky u všech evrop. národů, kde existuje přímá návaznost na římské právo. U zemědělských a lovecko-sběračských etnit se často vedle p. vyskytuje také matrilinearita.

patrilinear descent system système, structure patrilinéaire, patrilinéarité Patrilinearität, patrilineale Zurechnung patrilinearità

Literatura: viz příbuzenství, příbuzenství pokrevní.

Zdeněk Justoň