Matrilinearita

matrilinearita – (z lat. mater = matka; linea = čára, linie, příbuzenská řada) – systém pokrevního příbuzenství, který předepisuje, že zákl. genealogickým vztahem bude vztah po mateřské linii. Znamená to, že dítě bude vždy spojeno se skupinou příbuzných, ke které svým původem patří jeho matka. Společnosti, které vytvářejí v mateřské linii pokrevní skupiny, jako jsou rod a klan, se nazývají matrilineární. Všichni členové takového rodu nebo klanu se hlásí ke společnému předkovi z mateřské strany a všechny soc. hodnoty, které ve společnosti identifikují jedince, se přenášejí po matce. Matka vytváří střed všech příbuzenských vztahů platných pro její děti. M. tedy znamená, že každá osoba je svou krví spojena s ostatními členy kolektivu pouze přes svou matku a pouze tyto vztahy nabývají soc. hodnot. M. se vztahuje nejen na identifikaci jedince, ale zároveň i na další soc., polit. a ekon. práva (tituly, úřady, profese, majetek atd.). I když matrilineární systémy předpokládají, že velká část soc. a polit. života, stejně jako náb. aktivita, bude určena vztahem vůči matce, nelze m. zaměňovat s matriarchátem. Ostatně ve většině matrilineárních systémů rozhodující úlohu v soc. životě hraje muž – bratr matky, strýc z matčiny strany, který přebírá obvykle autoritu otce (tzv. avunkulát). Sňatek s dcerou strýce patří v mnoha společnostech mezi preferované sňatky. Soc. úlohu strýce z matčiny strany popsal B. Malinowski na základě svých výzkumů na Trobriandských ostrovech, teor. ji rozpracoval C. Lévi-Strauss, který označil strýce z matčiny strany za nejdůležitější prvek v základním atomu rodiny těch společností, u kterých dochází k substituci úlohy strýce a otce. Model S. Freuda, který předpokládal, že tuto roli v rodině může hrát pouze otec, nemůže v matrilineárních společnostech fungovat. Rozhodně není etnologicky nikde prokázáno, že by m. byla vývojově starším spol. modelem než patrilinearita. Obecně lze pouze tvrdit, že zemědělské společnosti jsou častěji matrilineární než společnosti pastevecké; u nejarchaičtějších etnit lidstva, jakými jsou praobyv. Austrálie, Afriky a Asie (Aboriginálové, Pygmejové, Křováci apod.), se m. vyskytuje stejně jako patrilinearita.

matrilinear descent system, matrilineage structure (système) matrilinéaire, matrilinéarité Matrilinearität, matrilineale Zurechnung matrilinearità

Literatura: Malinowski, B.: Argonautes of the Western Pacific. London 1922; viz též příbuzenství pokrevní.

Zdeněk Justoň