Klan

klan – (v irské keltštině klann = potomek) – příbuzenská jednotka, která spojuje osoby hlásící se pokrevně k témuž totemickému předku. V Irsku a Skotsku se termínem k. označuje soc. skupina, kterou tvoří několik rodin. Na rozdíl od rodu, jehož každý člen dokáže přesně identifikovat svůj genealogický vztah vůči společnému předkovi, klanová sounáležitost se vztahuje nikoliv na lidského předka, ale na předka totemického. Klanové příbuzenství je tedy příbuzenstvím ryze kult., nikoliv biol.: jedinci jsou si navzájem „bratry“ a „sestrami“ nikoliv proto, že mají společného otce nebo matku, ale protože se hlásí ke stejnému totemu. Ne každá rodová organizace vytváří k. Ale pro k. platí stejná pravidla následnosti jako pro rody: přenáší-li se genealogické vztahy mezi generacemi po mateřské linii, jedná se o k. matrilineární, přenáší-li se tyto vztahy po otcovské linii, jde o k. patrilineární (viz matrilinearita a patrilinearita). Klanová organizace není stálá v čase, mění se na základě demogr. změn: některé k. zanikají, jiné se dělí na další. Pro každý k. platí, že se vždy hlásí ke svému totemu, členové k. se považují za jeho fyzickou součást. Totemický předek není doložen genealogicky, ale myticky. Mytologie zahrnuje nejen příběhy společného předka, ale definuje také vztahy k předkům ostatních klanů a stanoví příslušné zákazy, tabu.

clan clan Clan clan

Literatura: Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů. Praha 1971; viz též rod.

Zdeněk Justoň