Metasociologie

metasociologie – teor. zkoumání, jehož předmětem je sama sociologie jako věda. Je nutné odlišit předmětnou oblast s-gie, jíž je společnost (jako celek a její jednotlivé segmenty), od této poznávací oblasti. Vnitřně se člení na: 1. teor. zkoumání fil., především gnoseologického charakteru, v nichž jde o poznávací hodnotu a poznávací procedury s-gie, výstavbu s-gie jako vědy, příp. problém možností budování s-gie podle modelu přír. věd, tvorbu pojmového a terminologického aparátu, problém vztahu empir. a teor. složky v s-gii, pojetí zkušeností, otázku kumulativnosti s-gického poznání; 2. sociolingvistická zkoumání, kde jde o jazyk s-gie a o jeho vztah k běžnému jazyku; 3. zkoumání etická, kde jde o problém hodnot a hodnocení v s-gii, normy věd. zkoumání a normy soc. chování ve vědě; 4. zkoumání psychol., resp. psychologii s-gického poznání, zejm. vztah mezi poznáním soc. skutečnosti na úrovni běžného vědomí a každodenní zkušenosti a na úrovni systematické empir. deskripce a teor. výkladu; 5. ekon. zkoumání, při nichž jde o bezprostřední a zprostředkované ekon. efekty s-gického poznání. V jistém smyslu do m. patří také zkoumání vývoje s-gie, tedy dějiny sociologie. Samostatnou část m. tvoří sociologie sociologie, jejímž předmětem je spol. podmíněnost s-gického poznání, soc. funkce s-gie a její institucionální a skupinová struktura a infrastruktura. Předmět m. je tedy širší než předmět s-gie s-gie, někdy však dochází k nepřesné synonymizaci obou pojmů. Ačkoliv metas-gická zkoumání jsou pro rozvoj s-gie mimořádně důležitá a reálně tvoří část s-gické produkce, nebyla m. zatím nikde institucionalizována. (Viz též sociologie vědění, sociologie vědy.)

metasociology métasociologie Metasoziologie metasociologia

Miloslav Petrusek